Розділ І. Загальні положення

Стаття 1. Правові засади діяльності Олексієво-Дружківської селищної ради

    1.1. Олексієво-Дружківська селищна рада (далі - Рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальної громади селища Олексієво-Дружківки та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України.

1.2. Порядок діяльності селищної Ради, депутатів, посадових осіб та виконавчого апарату визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

1.3. Регламент Олексієво-Дружківської селищної ради (далі - Регламент) визначає порядок проведення першої сесії Ради, порядок обрання голови Ради, секретаря ради, скликання чергової та позачергової сесій Ради, призначення пленарних засідань Ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень Ради про затвердження порядку денного сесії та процедурних питань, а також порядок роботи сесії Ради.

1.4. Регламент затверджується не пізніше як на другій сесії Ради, рішенням Ради, прийнятим більшістю голосів депутатів від загального складу Ради. У такому ж порядку приймаються рішення про внесення змін і доповнень до Регламенту.

1.5. До прийняття Регламенту Ради чергового скликання застосовується Регламент, що діяв у попередньому скликанні.

1.6. У випадках прийняття законодавчих актів, внаслідок чого виникне неузгодженість окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені зміни і доповнення до Регламенту.

1.7. У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми чинного законодавства України.

1.8.  Робота ради ведеться українською та російською мовою.

Стаття 2. Основні принципи діяльності Ради

          2.1. Рада здійснює свою діяльність на принципах:

          -  народовладдя;

          -  законності;

          -  гласності;

          -  колегіальності;

          -  поєднання місцевих і державних інтересів;

          -  виборності;

          - правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством;

          - державної підтримки та гарантії діяльності місцевого самоврядування;

          - судового захисту прав місцевого самоврядування;

          - підзвітності та відповідальності органів ради та її посадових осіб перед виборцями.

Стаття 3. Відкритість та гласність роботи Ради

          3.1. Сесії Ради проводяться гласно із запобіганням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається Радою відповідно до закону та цього регламенту.

          3.2.  Відкритість та гласність роботи Ради, постійних комісій може реалізовуватися шляхом публікації звіту пленарних засідань ради, публікації її рішень в газеті «Дружківський рабочий», на офіційному сайті Ради та у інший визначений Радою спосіб (розміщення проектів рішень нормативно-правового характеру у громадській приймальні на 1-му поверсі будівлі селищної ради).

          3.3.  Представники засобів масової інформації можуть бути акредитовані на певний строк або на весь час скликання Ради при її виконавчому апараті. Відмова в акредитації повинна бути вмотивованою. Порядок акредитації представників засобів масової інформації затверджується розпорядженням голови Ради.

 Стаття 4. Планування роботи Ради

4.1.  Діяльність ради здійснюється згідно з річним планом роботи, який затверджується радою з врахуванням пропозицій постійних комісій і депутатів ради, її виконавчих органів на кожне півріччя.

          4.2. План роботи на рік включає в себе напрямки діяльності Ради та її органів протягом року, визначає основні питання для розгляду на пленарних засіданнях, заходи з підготовки та реалізації рішень Ради, визначає відповідальних за їх виконання.

          4.3.  Проект плану роботи Ради розробляється під керівництвом голови Ради на підставі пропозицій постійних комісій, секретаря селищної ради, депутатів, виконкому селищної ради.

         

Стаття 5. Порядок розгляду запитів на інформацію

          5.1.  Запит на інформацію – це прохання особи до Ради та її органів надати публічну інформацію, що знаходиться у їх володінні. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним, подаватись в усній, письмовій чи в іншій форм (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

          5.2.  Відповідь на запит на інформацію має бути надана не пізніше 5 робочих днів із дня отримання запиту.

          5.3.  У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

          5.4. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду такого запиту може бути продовжений до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. В такому разі особа, що подала запит, має бути повідомлена у письмовій формі про продовження розгляду запиту не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.

          5.5. У Раді може бути передбачена можливість відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк для випадків, коли задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Стаття 6. Присутність на пленарних засіданнях Ради 

          6.1.  На пленарних засіданнях Ради за рішенням Ради (або за запрошенням голови Ради) можуть бути присутні депутати інших рад, представники органів місцевого самоврядування, трудових колективів.

          6.2.  Головуючий на пленарному засідання Ради повідомляє депутатів Ради про осіб, які присутні на пленарному засіданні Ради за запрошеннями. Цим особам за рішенням Ради може бути надане право виступити на пленарному засіданні Ради.

6.3. Запис присутніх осіб проводить виконавчий орган ради  по взаємодії з депутатами і список передає головуючому.

6.4. Особи, присутні на засіданнях ради, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні і не порушувати порядок. У разі порушення порядку їх за розпорядженням головуючого на засіданні може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання.

6.5. За загальним правилом пленарні засідання Ради проводяться у приміщенні Ради (перший поверх, зал засідань) за адресою: смт.Олексієво-Дружківка вул.Серго,16.

Стаття 7. Закриті пленарні засідання Ради

7.1.  У разі необхідності, за рішенням Ради, яке приймається більшістю голосів депутатів Ради від загального складу Ради, проводяться закриті пленарні засідання для розгляду конкретно визначених питань.

7.2. На закритому пленарному засіданні Ради мають право бути присутніми особи, присутність яких необхідна для розгляду відповідного питання.

7.3. Учасникам закритого пленарного засідання забороняється використовувати засоби фото-, відеофіксації, засоби зв’язку, звукозапису та обробки інформації.

7.4.  Підготовка протоколу закритого пленарного засідання Ради здійснюється виконавчим апаратом Ради в режимі, що унеможливлює розголошенню обговорюваних на засідання питань.

7.5. Рада після обговорення наприкінці закритого засідання приймає рішення щодо публікації  матеріалів цього засідання.

Стаття 8. Контрольна діяльність Ради та її постійних комісій

          8.1. Постійні комісії Ради здійснюють свої контрольні функції щодо виконання рішень Ради.

          8.2.  Постійні комісії Ради у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів підприємств, установ, організацій необхідні матеріали.

          8.3. Рекомендації постійних комісій Ради підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.

          8.4.  Про результати розгляду рекомендацій постійних комісій Ради органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані, та вжиті заходи вони мають повідомити постійні комісії у встановлений для цього строк.

          8.5.  Рада відповідно до встановлених законодавством повноважень, безпосередньо або через свої органи здійснює контроль у частині делегованих Радою повноважень та в інших випадках, передбачених законодавством.

 

Стаття 9. Контроль за виконанням рішень Ради

          9.1. Рада безпосередньо або через створені нею постійні комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень відповідно до Конституції України, законодавства про місцеве самоврядування, цього Регламенту.

          9.2.  Контроль за виконанням рішень Ради організовує її голова.

          9.3. Рішенням ради, як правило, покладається контроль за його виконанням на відповідну постійну комісію Ради. 

          9.4.  Рішення Ради одразу після їх прийняття, але не пізніше 3-денного строку після закриття сесії Ради, передаються до відповідних постійних комісій Ради.           

          9.5.  Постійна комісія Ради на своєму засіданні розглядає питання щодо контролю за виконанням отриманих рішень, надає інформацію про хід виконання відповідних рішень голові Ради.

Розділ ІІ. Організація роботи Ради

 

Глава 1. Підготовка пленарних засідань

 

Стаття 10. Порядок скликання першої сесії Ради

10.1. Перша сесія новообраної селищної ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, яка інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів селищного голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного селищного голови головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.

10.2.  У разі якщо на час проведення першої сесії селищний голова не обраний, про що на сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох-пяти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради.  З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.

 

Стаття 11. Порядок денний першої сесії Ради

11.1. До порядку денного першої сесії Ради мають бути включені такі питання:

11.1.1. інформацію голови територіальної виборчої комісії про підсумки виборів депутатів Ради та селищного голови і визнання їх повноважень;

11.1.2. про обрання селищного голови;

11.1.3. про обрання секретаря Ради;

11.1.4. про обрання постійних комісій;

11.1.5. про обрання голів постійних комісій

11.1.6. про затвердження складу постійних комісій;

11.1.7. про склад виконавчого комітету;

11.1.8 про затвердження структури, загальної кількості та видатків на утримання виконавчих органів селищної ради.

11.2.  Селищний голова може запропонувати до порядку денного сесії  інші питання, які потребують обговорення і затвердження.

11.3.  Перша сесія у разі необхідності може складатися з двох пленарних засідань Ради.

Стаття 12. Форми роботи Ради

          12.1.  Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія Ради складається з пленарних засідань Ради, а також засідань постійних комісій Ради. Постійна комісія Ради може проводити своє засідання у перервах пленарного засідання Ради у тих випадках, коли питання визнано невідкладним, чи за дорученням Ради, якщо пленарне засідання Ради пов’язане з прийняттям рішень, проведенням виборів.

 

 

 

Стаття 13. Розпорядок роботи пленарних засідань Ради

13.1. Пленарні засідання Ради, як правило проводяться у робочі дні, а саме третій четверг місяця. Починаються о 14 години і закінчуються не пізніше 16 години

13.2. Одноразові зміни часу можуть здійснюватися за рішенням Ради. Таке рішення приймається у порядку, передбаченому для вирішення процедурних питань. У необхідних випадках за рішенням Ради під час проведення пленарного засідання можуть бути проведені окремі або спільні засідання комісій.

13.3.  Депутатський час проводити в день засідання о 13 години.

13.4.  У залі засідань Ради розміщується Державний Прапор України, та прапор територіальної громади.

Стаття 14. Порядок скликання сесії Ради

 1. Сесія Ради, окрім першої, скликається селищним головою.
 2.   Сесія Ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не рідше ніж один раз на місяць.
 3.   У разі немотивованої відмови селищного голови або неможливості його скликати сесію Ради вона скликається секретарем Ради.
 4.    У цих випадках сесія Ради скликається:
  1. якщо сесія не скликається селищною головою у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»
  2. якщо селищний голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених ч.7 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

14.5  Сесія Ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу Ради, виконавчого комітету Ради.

14.6.  У разі якщо селищний голова або секретар Ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у п. 14.5. Регламенту, або у разі якщо посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами Ради, які становлять не менш як одну третину складу Ради, або постійною комісією Ради.

14.7.  Розпорядження про скликання сесії Ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії,  а у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місце проведення та питань, які передбачається внести на розгляд Ради.

14.8. Інформацію про скликання сесії Ради публікується в газеті «Дружковский рабочий», оприлюднюється на офіційному веб-сайті Ради.

14.9. Позачергова сесія з зазначенням проекту порядку денного, скликається селищним головою за необхідністю. Повідомлення про скликання позачергової сесії публікується в газеті «Дружковский рабочий», оприлюднюється на офіційному веб-сайті Ради не пізніш, ніж за один день до початку сесії. 

14.10.  Сесію Ради відкриває і веде селищний голова, а у випадках, передбачених п. 14.3. Регламенту,  - секретар Ради, а у випадку, передбаченому п. 14.6. Регламенту, - за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням Ради один з депутатів Ради.

14.11.  Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу Ради.

14.12. Пропозиції щодо питань на розгляд Ради можуть вноситися селищним головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом Ради, загальними зборами громадян. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

14.13. Протоколи сесій Ради, прийняті нею рішення підписуються особисто селищним головою, у разі його відсутності – секретарем Ради, а у випадку, передбаченому п.14.6. Регламенту, - депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

 

Стаття 15. Формування порядку денного сесії Ради

           15.1.  Селищний голова формує порядок денний сесії в межах повноважень віднесених Конституцією України, законодавчою базою до його ведення.

           15.2.  На порядку денному указуються доповідачі і співдоповідачі з кожного питання.

           15.3.  Пропозиції до проекту порядку денного сесії Ради вносяться головою Ради, депутатами, постійними комісіями. Пропозиції, як правило, вносяться не пізніше як за 15 днів до відкриття сесії.

           15.3.  У випадку виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, проекти рішень Ради оприлюднюються негайно після їх підготовки.

           15.4.  Проекти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.

           15.5.  У проект порядку денного сесії включаються питання, проекти рішень по яких узгоджені в установленому порядку, і мають висновки відповідних постійних комісій.

           15.6.  Пропозиції з кожного питання про включення його до порядку денного сесії представляється з проектом рішення, супровідною запискою і іншими документами, що обґрунтовують необхідність ухвалення відповідного рішення ради.

           15.7.  Селищний голова за участю відповідної постійної комісії розглядає пропозиції, що поступили, про результати розгляду письмово або усно повідомляє ініціатора пропозиції з вказівкою мотивів.

           15.8.  На сесії селищний голова інформує депутатів про пропозиції, що поступили, по порядку денному сесії і ухвалених їм рішеннях.

           15.9.  Якщо особа що ініціювала пропозицію, не задоволена представленим мотивуванням причини відхилення питання і наполягає на його розгляді на пленарному засіданні сесії селищної ради, вона має право звернутися з відповідною заявою в комісію по депутатській діяльності, законності і правопорядку.

           15.10.  Комісія в триденний термін зобов’язана на своєму засіданні розглянути представлений матеріал і підготувати висновок, на підставі якого рада більшістю голосів від свого загального складу ухвалює рішення про включення даного питання до порядку денного.  

           15.11.  Пропозиції, що поступили від селищного голови, депутатської комісії, депутата по внесенню додатково до порядку денного сесії питання в день пленарного засідання приймається, якщо за цю пропозицію проголосували більшість присутніх на засіданні депутатів, Рішення з даного питання ухвалюється у тому разі, якщо, на думку депутатів, наданої інформації достатньо для його ухвалення. 

           15.12.  Як окреме питання до порядку денного сесії включається депутатський запит.

           15.13.  У депутатському запиті повинні міститися: прізвище, ім’я, по батькові і посада особи до якої адресується запит, суть проблеми і вимог, підпис депутата (депутатів), назва депутатської групи (фракції), дата складання. Текст депутатського запиту до протоколу сесії.

           15.14.  При внесенні депутатського запиту в усній формі і його внесенні на пленарному засіданні ради, повинні бути відбиті суть проблеми і вимог, найменування органів і прізвища посадовців, яким запит адресований.

           15.15.  На вимогу депутата (депутатів), які підписали запит, головуючий надає слово для пояснення і додатково аргументування необхідності такого запиту.

           15.16.  На одному пленарному засіданні може бути оповіщено не більше двох депутатських запитів одного депутата селищної ради.

           15.17.  Відповідь на депутатський запит оголошується головуючим на пленарному засіданні ради в тому випадку, якщо на цьому полягає депутат селищної ради, який є ініціатором депутатського запиту.

           15.18.  Депутат селищної ради після оголошення відповіді на його депутатський запит має право виступити з реплікою і дати оцінку відповіді на свій депутатський запит, а також внести пропозицію про включення обговорення відповіді на заданий запит до порядку денного сесії.

           15.19.  Рішення про включення обговорення відповіді на депутатський запит до порядку денного сесії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше ¼ від присутніх на пленарному засіданні депутатів ради.

           15.20.  Посадовці, до яких звернений депутатський запит, своєчасно інформуються про дату і час обговорення відповіді на запит. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутнім на цьому засіданні.

           15.21.  У випадках, передбачених законодавством, до проекту порядку денного сесії Ради включаються також звіти посадових осіб органів, які рада відповідно затверджує, а також звіти відділу бухгалтерського обліку та звітності про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, звіти інших посадових та службових осіб, зобов’язаних звітувати перед Радою відповідно до законодавства України.

           15.22.  Розділ «Різне» включається до порядку денного кожного пленарного засідання незалежно від кількості питань, внесених на розгляд ради.

           15.23.  На засіданнях постійних комісій та пленарних засіданнях Ради з питань порядку денного сесії доповідають розробники проектів рішень Ради.

           15.24. У виняткових випадках, після видання розпорядження селищного голови про скликання сесії, додатковому включенню до порядку денного підлягають питання:

- про затвердження або внесення змін до селищного бюджету;

- про кадрові питання;

- питання,що потребують негайного розгляду.

Зазначені питання можуть бути внесені на розгляд ради на вимогу однієї з постійних комісій, депутатських груп (фракцій).

Стаття 16. Затвердження порядку денного сесії Ради

 1.   Проект порядку денного сесії Ради обговорюється і затверджується в цілому більшості голосів депутатів Ради від загального її складу.
 2.   Якщо за підсумками голосування питання до порядку денного сесії Ради не включено, воно вважається відхиленим.
 3. Рада може прийняти більшістю голосів депутатів від загального складу Ради мотивоване рішення про відкладення розгляду питання із затвердженого порядку денного сесії Ради на наступну сесію Ради. Таке рішення може прийматися не більш двох разів щодо одного і того ж питання порядку денного.
 4. Якщо за внесення на розгляд відкладеного питання рішення не прийнято, питання вважається знятим з розгляду як не підготовлене.

Стаття 17. Порядок підготовки та розгляду регуляторних актів

 1.  Підготовка проектів регуляторних актів здійснюється на підставі плану діяльності з підготовки цих проектів на наступний календарний рік, який затверджується Радою не пізніше 15 грудня поточного року та оприлюднюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі по тексту статті – Закон).
 2.  Розробник (виконавець) регуляторного акта готує аналіз регуляторного впливу відповідно до Методики підготовки аналізу регуляторного впливу, затвердженої Кабінетом Міністрів України.
 3.  Проект регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у спосіб, передбачений статтею 13 Закону України «Про засади державної політики у сфері господарської діяльності», не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення цього проекту регуляторного акту.
 4.  Розробник (виконавець) проекту регуляторного акта враховує або мотивовано відхиляє зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, одержані у встановлені ним строки, відповідно до Закону.
 5.  Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюються базова, повторне та періодичне відстеження його результативності, До прийняття регуляторного акта спеціалістами виконкому здійснюється базове відстеження. Звіт про відстеження результативності цього регуляторного акта оприлюднюється у десятиденний строк з дня підписання цього звіту.
 6. У випадках, визначених Законом, аналіз регуляторного впливу не готується. Постійна комісія Ради з питань соціально-економічного розвитку (відповідальна постійна комісія) забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу, що здійснюється відповідно до вимог Закону.

Глава 2. Проведення пленарного засідання

 

Стаття 18. Відкриття та ведення пленарного засідання

 1. Пленарні засідання Ради відкриває, веде і закриває голова ради або особа, визначена законодавством України. Засідання Ради може проводитися, якщо на ньому присутні більше половини депутатів Ради від загальної кількості складу Ради.
  1.  На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого на пленарному засідання ведення пленарного засідання Ради доручається головою Ради або іншій особі, зазначеній у пункті 18.1. цієї статті.
  2.  Проведення сесії здійснюється в наступному порядку:

-          реєстрація депутатів;

-          обрання редакційної комісії, лічильної;

-          затвердження порядку денного сесії;

-          затвердження регламенту роботи сесії;

-          розгляд і ухвалення рішень сесії.

Статті 19. Реєстрація депутатів Ради на пленарному засіданні

 1.  На початку кожного пленарного засідання Ради головуючий на пленарному засіданні Ради проводить реєстрацію депутатів Ради, присутніх на пленарному засіданні.
 2. Перед проведенням голосування щодо проектів рішень головуючий на пленарному засіданні Ради на вимогу депутатів Ради проводить із залученням Лічильної комісії перевірку кількості депутатів Ради, присутніх на пленарному засіданні Ради, визначення кворуму. Якщо голосування не може проводитися у зв’язку із відсутністю на пленарному засіданні Ради необхідної кількості депутатів Ради, головуючий на пленарному засіданні Ради відкладає засідання Ради або закриває його.

Стаття 20. Повноваження головуючого на пленарному засіданні Ради

 1. Головуючий на пленарному засіданні Ради:
  1. відкриває, закриває та неупереджено веде пленарні засідання Ради, оголошує перерви в пленарних засіданнях Ради, повідомляє про осіб, які запрошені для участі у її роботі;
  2. виносить на обговорення проекти рішень Ради, оголошує їх повну назву, інформує про матеріали, що надійшли на адресу Ради;
  3. організовує розгляд питань;
  4. повідомляє списки осіб, які записалися до виступу;
  5. надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;
  6. створює рівні можливості депутатам Ради для участі в обговоренні питань;
  7. ставить питання на голосування, оголошує його результати;
  8. забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на пленарному засіданні Ради;
  9. вносить пропозиції з процедурних питань щодо ходу пленарного засідання Ради (якщо з цих питань висовується альтернативні пропозиції, пропозиції головуючого ставляться на голосування першими);
  10. вживає заходів щодо дотримання порядку на пленарному засіданні Ради;
  11. має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні Ради;
  12. до початку розгляду питань порядку робить повідомлення депутатам Ради ( в окремих випадках такі повідомлення головуючий може робити і в ході пленарного засідання Ради, як правило, не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування);
  13. здійснює інші повноваження в межах цього Регламенту.

           20.2.  Під час пленарного засідання Ради головуючий на пленарному засіданні Ради не коментує і не робить висновків щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, передбачених Регламентом.

Стаття 21. Секретаріат пленарного засідання

           21.1.  За пропозицією головуючого або депутатів Ради на кожному пленарному засіданні Ради більшістю голосів депутатів Ради від зареєстрованих на пленарному засіданні, персонально або списком, відкритим голосуванням з числа депутатів Ради (окрім голови та секретаря ради) обирається секретаріат пленарного засідання у кількості, як правило, двох депутатів.

           21.2.  Секретаріат пленарного засідання Ради надає допомогу головуючому у проведенні сесії, веде реєстрацію листів, скарг, заяв, що надійшли на адресу сесії, забезпечує передачу цих документів головуючому, який оголошує на пленарному засіданні Ради звернення депутатів ради, подані у письмовій формі, а також здійснює підрахунок голосів депутатів під час голосування і прийняття рішень.

Стаття 22. Лічильна комісія

           22.1. Лічильна комісія обирається для організації проведення таємного голосування за допомогою бюлетенів, а також у випадках, передбачених п.35.1.ст.35 Регламенту, на кожному пленарному засіданні, на якому виникає необхідність проведення таємного голосування або здійснення підрахунку голосів за допомогою Лічильної комісії.

           22.2. Лічильна комісія обирається Радою з числа депутатів Ради на підставі пропорційного представництва від різних партій шляхом відкритого голосування за списком без обговорення.

           22.3. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника голови, і секретаря, Засідання Лічильної комісії проводяться виключно гласно і відкрито.

           22.4.  До складу Лічильної комісії не може входити депутат Ради, щодо якого:

           22.4.1. поставлено на голосування питання про недовіру;

           22.4.2. поставлено питання щодо дострокового припинення повнова-

           жень; 

           22.4.3. вирішується питання про притягнення до дисциплінарної відпо-

           відальності;

           22.4.4. депутати Ради, кандидатури яких включені до бюлетенів для

           таємного голосування.

Стаття 23. Порядок розгляду питань порядку денного сесії

           23.1.  Головуючий на пленарному засіданні ради оголошує про розгляд кожного питання порядку денного сесії Ради.

           23.2.  Головуючий на пленарному засіданні за рішенням Ради може об’єднати обговорення кількох пов’язаних собою питань порядку денного. Рішення про об’єднання обговорення приймається у порядку, визначеному для розгляду процедурних питань.

Стаття 24. Порядок надання слова

           24.1.  Доповіді, співдоповіді виголошується з трибуни. Виступи під час обговорення питань, заяви, запити, як правило, виголошується з трибуни.

           24.2.  Виступ промовця не переривається, крім випадків порушення доповідачем (виступаючим) приписів чинного законодавства України, Регламенту, правил етики та дисципліни.

Стаття 25. Визначення часу для виступів на сесії ради

           25.1.  Для доповіді надається до 15 хвилин, для співдоповіді – до 10 хвилин.

           25.2.  Кожна з депутатських фракцій та груп, сформована відповідно до Регламенту, має гарантоване право задати запитання доповідачу (співдоповідачу), а також на виступ одного свого представника з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування. Для виступу надається до 5 хвилин.

           25.3.  Кожен бажаючий має право поставити доповідачу або співдоповідачу запитання по суті доповіді. Запитання формулюються коротко і чітко. Депутат ради, який постави запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю.

           25.4.  Для відповіді на запитання надається до 10 хвилин.

           25.5. Для виступів в розділі «Різне» порядку денного надається до 3 хвилин.

           25.6.  Для виступів щодо проведення процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок та виступів з місця – 1 хвилина.

Стаття 26. Право депутата на виступ

           26.1.  Ніхто з присутніх на пленарному засіданні Ради не може виступати без дозволу головуючого.

           26.2.  Головуючий на пленарному засіданні ради надає слово виступаючим з дотриманням черговості, встановленої для промовців на підставі заяв про надання слова.

           26.3.  Особа може виступити на пленарному засідання Ради з одного й того ж питання чи пропозицій, які будуть ставитися на голосування, не більше двох разів.

Глава 3. Порядок прийняття рішень

 

Стаття 27. Загальні положення порядку голосування

           27.1. Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього, як правило, не може перериватися розглядом інших питань порядку денного. Після закінчення часу для обговорення питання головуючий на пленарному засідання Ради оголошує перехід до голосування.

           27.2.  Головуючий на пленарному засіданні Рад оголошує початок голосування та вид голосування, якщо з приводу процедури голосування є спеціальні вимоги або якщо від депутатів надійшли пропозиції щодо зміни виду голосування.

Стаття 28. Вимоги до голосування

           28.1. Перед кожним голосуванням головуючий на пленарному засіданні формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, і, якщо немає заперечень, відразу ставить його на голосування.

           28.2.  У разі, коли щодо проекту рішення або щодо питання, яке виноситься на розгляд Ради, проводились громадські слухання, консультації тощо після проголошення змісту питання, головуючий оголошує текст слухань, обговорень тощо, і тільки потім проголошує проект рішення та ставить питання на голосування.

           28.3.  Голосування здійснюється депутатами Ради особисто в залі засідань Ради або у відведеному для таємного голосування місці.

           28.4.  Після оголошення головуючим на пленарному засіданні Ради про початок голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

           28.5. Після закінчення голосування головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує його повні результати і прийняття рішення.

           28.6.  У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод піл час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

Стаття 29. Загальні вимоги до рішення Ради

           29.1.  Рішення Ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні після обговорення. Прийняття рішення без обговорення питання на пленарному засіданні Ради допускається лише у випадках, передбачених Регламентом, або якщо жоден з депутатів Ради не заперечує на пленарному засіданні Ради проти прийняття рішення без обговорення.

           29.2. Пропозиції або проект рішення, які не отримали необхідної кількості голосів на підтримку, вважаються відхиленими, що фіксуються у протоколі пленарного засідання Ради.

Стаття 30. Рішення Ради з процедурних питань

           30.1. Рішення Ради з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів Ради, зареєстрованих на пленарному засіданні Ради.

           30.2. Процедурними вважається питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на пленарному засіданні Ради, а також зазначені як такі в Регламенті.

           30.3. Процедурні питання не потребують обговоренню. Якщо виникає сумнів, чи є запропоноване для розгляду питання процедурним, рішення про це без обговорення приймається Радою більшістю голосів депутатів Ради від загального складу Ради.

Стаття 31. Протокол сесії

           31.1. Засідання сесій ради протоколюються. Введення та оформлення протоколу здійснює виконавчий апарат Ради.

           31.2.  У протоколі фіксується хід і результати проведення пленарного засідання Ради, зокрема (але не виключно):

           31.2.1 відомості про дату, час і місце проведення пленарного засідання

           Ради;

           31.2.2.кількість депутатів Ради, зареєстрованих на пленарному засіда-

           нні Ради;

           31.2.3.питання порядку денного пленарного засідання Ради та ті з них,

           які винесені на голосування;

           31.2.4.прізвище, ім’я, по батькові депутата (депутатів), які утримували-

           ся від голосування з мотивів наявності конфлікту інтересів, із зазначе-

           нням найменування питання, винесеного на розгляд.

           31.3. Протоколи сесій та прийняті нею рішення підписуються особисто головою селищної Ради, а у разі його відсутності  - секретаря ради, а у випадку, передбаченому статті 14 Регламенту, - депутатом Ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

           31.4. Протоколи сесії Ради є відкритими та олюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» з урахуванням особливостей, визначених цим Регламентом.

Стаття 32. Відкрите голосування. Відкрите поіменне голосування

           32.1. Для прийняття рішень, з’ясування волевиявлення депутатів Ради на пленарних засіданнях Ради проводиться відкрите голосування або відкрите поіменне голосування. Підрахунок голосів здійснюється Лічильною комісією, утвореною у порядку, передбаченому ст..22 цього Регламенту.

           32.2. Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів Ради, підтриманою не менше як однією третиною депутатів Ради, зареєстрованих на пленарному засіданні Ради, або однієї із фракцій Ради. На голосування ця пропозиція ставиться першою з-поміж інших пропозицій щодо способу голосування.

           32.3. Дані про результати поіменного голосування роздруковуються відразу після закриття пленарного засідання і надаються виконавчим апаратом ради уповноваженим представникам депутатських фракцій та груп, а також депутатам Ради, за їх письмове зверненням.

Стаття 33. Загальні положення про таємне голосування

           33.1. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

           33.2. Таємне голосування відбувається із застосуванням бюлетенів для таємного голосування, Бюлетені для таємного голосування виготовляє виконавчий апарат Ради за дорученням голови Ради або іншої особи, яка скликала пленарне засідання Ради.

           33.3. До бюлетеня для таємного голосування з питань про обрання на посаду секретаря селищної ради включаються всі депутати Ради, які дали згоду балотуватися і кандидатури яких було висунуто у встановленому законами порядку. Самовідвід кандидатів приймається Радою без голосування за усною заявою депутата, зафіксованою у протоколі.

           33.4. Кандидат може відкликати свою згоду балотуватися перед проведенням повторного голосування, У такому випадку його кандидатура повторно вноситься до усіх бюлетенів таємного голосування.

           33.5. Для протоколювання процедури таємного голосування та підрахунку голосів під час таємного голосування обирається Лічильна комісія. Порядок обрання Лічильної комісії визначений ст..22 Регламенту.

           33.6. Протоколи Лічильної комісії про затвердження форми бюлетеня та результати таємного голосування за допомогою бюлетенів беруться Радою до відома та зберігаються разом із протоколом пленарного засідання Ради.

           33.7. Таємне голосування має здійснюватися депутатом Ради особисто, без стороннього втручання, Контроль з боку сторонніх осіб за волевиявлення депутата забороняється.

Стаття 34. Вимоги до бюлетеня для таємного голосування

           34.1. Бюлетені для таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом виготовлення, кольором, розміром, змістом. У бюлетені для таємного голосування зазначається також мета голосування – обрання, призначення, затвердження, дострокове припинення повноважень тощо.

           34.2. Запитання, винесені для вирішення шляхом проведення таємного голосування, повинні бути сформульовані таким чином, щоб на них можна було дати чітко та однозначну відповідь (висловити чітку позицію з волевиявлення). Проти кожного питання, винесеного на таємне голосування, має бути розміщений графічний  знак (трикутник, квадрат, коло тощо), за допомогою відмітки у якому депутат може чітко висловити своє волевиявлення. Якщо питання передбачає кілька варіантів відповідей («так», «ні», «утрималися»), проти такого питання у бюлетені має бути розміщено кілька графічних символів із позначенням варіанту відповіді, Варіанти відповіді та графічні символи мають бути розміщені таким чином, аби унеможливити їх неоднозначне розуміння та уникнути плутанини щодо того, яку відповідь надає депутат, роблячи позначку рядом (навколо) відповідного символу (варіанту відповіді).

           34.3. Організація виготовлення бюлетенів для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів Ради, покладається на апарат Ради. Доручення про виготовлення бюлетенів для таємного голосування дає голова Ради або інша особа, на вимогу якої скликане пленарне засідання Ради. У випадку проведення першого засідання Ради нового скликання бюлетені для голосування виготовляються апаратом Ради за дорученням голови Лічильної комісії одразу після обрання комісії, для чого у пленарному засіданні оголошується перерва.

           34.4. Виготовлення до початку пленарного засідання бюлетені для таємного голосування передаються представником апарату Ради голові Лічильної комісії одразу після її обрання. Лічильна комісія перевіряє, чи відповідають бюлетені для таємного голосування встановленій формі та чи виготовлені вони у кількості, що відповідає фактичної кількості депутатів Ради.

           34.5. Якщо виготовлені до початку пленарного засідання бюлетені не відповідають вимогам, передбаченим чинним законодавством чи цим Регламентом, у засіданні Ради оголошуються перерва для виготовлення нових бюлетенів для таємного голосування за формою, встановленою Лічильною комісією, Нові бюлетені виготовляються виконавчим апаратом Ради під контролем уповноваженого представника (представників) Лічильної комісії.

           34.6. Недійсними вважаються бюлетені:

           34.6.1.невстановленого зразка;

           34.6.2. в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду;

           34.6.3. у яких голосуючим не зроблено жодної позначки;

           34.6.4. з яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата Ради;

           34.6.5. до яких додатково вписані прізвище, не погоджені на пленер-

           ному засіданні.

           34.6. Якщо у скриньках для таємного голосування виявиться більше бюлетенів встановлено зразка, ніж їх видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування вважаються не дійсними і проводиться пере голосування.

Стаття 35. Процедура таємного голосування

           35.1. Час, місце і порядок проведення таємного голосування визначається Лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів ради. Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність скриньки для таємного голосування, також опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування.

           35.2. Бюлетені видаються безпосередньо для таємного голосування згідно Реєстру про одержання бюлетеня для таємного голосування.

           35.3. Кожному депутату Ради після пред’явлення ним посвідчення та поставлення особистого підпису в Реєстрі про одержання бюлетеня для таємного голосування.

           35.4. Голосування проводиться і здійснюється поставленням у бюлетені позначки навпроти прізвища кандидата, за якого депутат ради голосує (поставлення позначки навпроти відповіді «так», «ні» або «утримався» - якщо питання передбачає кілька варіантів відповіді). Заповнений бюлетень опускається в скриньку.

Стаття 36. Повторне таємне голосування

           36.1. У разі, коли бюлетені для таємного голосування одержали менше половини або половина депутатів ради від загального складу Ради, голосування визначається таким, що не відбулося, та призначається повторне голосування.

           36.2. Якщо до бюлетеня внесено декілька кандидатур, а необхідно обрати, призначити чи затвердити лише одну особу і жоден кандидат не одержить при першому голосуванні необхідної більшості, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні.

           36.3. Якщо внаслідок вибуття кандидатів з балотування залишається один кандидат, повторне голосування проводиться щодо нього.

Стаття 37. Підведення підсумків таємного голосування

           37.1. Підрахунок результатів таємного голосування здійснюється Лічильною комісією відкрито.

           37.2. Результати таємного голосування Лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі члени. У разі незгоди будь-кого з членів Лічильної комісії з даними протоколу, він у письмовій формі викладає окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні Ради.

           37.3. Про результати таємного голосування голова Лічильної комісії доповідач доповідає на пленарному засіданні Ради, відповідає на запитання депутатів Ради.

Стаття 38.Наслідки порушення порядку таємного голосування

           38.1. У разі виявлення Лічильною комісією порушення порядку голосування, результати голосування оголошуються Лічильною комісією недійсними.

           38.2. Про порушення Лічильна комісія доповідає Раді, Якщо при визначенні результатів голосування порушено порядок визначення результатів голосування, за процедурним рішенням Ради проводиться повторне голосування.

Глава 4. Набрання чинності рішеннями Ради. Внесення змін та доповнень, скасування рішень Ради.

 

Стаття 39. Набрання чинності рішеннями Ради

           39.1. Рішення Ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.

           39.2. Рішення Ради нормативно-правового характеру оприлюднюються.

           39.3. Рішення Ради з бюджетних питань оприлюднюються шляхом розміщення у газети «Дружківський рабочий». За рішенням Ради з метою економії бюджетних коштів у газеті «Дружківський рабочий» може бути оприлюднений лише текст самого рішення (без додатків). У такому випадку у випуску газети, у якому оприлюднений текст рішення, після публікації розміщується інформація про спосіб оприлюднення додатків до рішення. Рішення вважається таким, що набуло чинності з моменту виходу у світ випуску газети, у якому розміщений текст рішення (у тому числі без додатків), якщо більш пізній строк набрання чинності не визначений у самому рішенні.

Стаття 40. Внесення змін до рішень Ради

           40.1. За мотивами поданням голови Ради, постійної комісії, відділу бухгалтерського обліку та звітності, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціаторами і розробниками проекту рішення, Рада може внести зміни (доповнення) до раніше прийнятого чинного рішення Ради.

           40.2. Рада може змінити та/або доповнити своє раніше прийняті рішення з будь яких питань, що належать до її компетенції, крім випадків, передбачених п.40.3.ст.40 Регламенту.

           40.3. Рада не може вносити зміни та/або доповнення до своїх рішень ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Таким чином за загальним правилом рішення Ради ненормативного характеру не можуть бути змінені та/або доповнені Радою після їх виконання.

           40.4.Постійна комісія Ради попередньо розглядає доцільність внесення змін, доповнень до раніше прийнятих Радою рішень.

           40.5. Рішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення Ради приймається у порядку, передбаченому для рішення, до якого вносяться відповідні зміни та/або доповнення.

           40.6. Рішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення Ради набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення, щодо якого вносяться зміни та/або доповнення.

Стаття 41. Скасування рішень Ради

           41.1. За мотивами поданням голови Ради, постійної комісії, відділу бухгалтерського обліку та звітності, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціаторами і розробниками проекту рішення, Рада може скасувати раніше прийняте рішення.

           41.2. Рада може скасувати свої раніше прийняті рішення з будь-яких питань, що належать до її компетенції, крім випадків, передбачених п.41.3. ст..41 Регламенту.

           41.3. Рада не може скасувати свої рішення ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення.

           41.4. Постійна комісія Ради попередньо розглядає доцільність скасування раніше прийнятих Радою рішень.

           41.5. Рішення про скасування раніше прийнятого рішення Ради приймається у порядку, передбаченому для рішення, яке скасовується.

           41.6. Рішення про скасування раніше прийнятого рішення Ради набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення, що скасовується.

Глава 5. Питання дисципліни та етики

Стаття 42. Дисципліна та етика на сесіях селищної ради.

           42.1. На пленарному засіданні Ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій, не використовувати у своїх виступах недостовірні або неперевірені відомості та не допускати прояви некоректної поведінки, Головуючий на пленарному засіданні Ради після попередження промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або у разі некоректної поведінки має право припинити його виступ, а у разі не реагування на попередження головуючого - позбавити його права виступу на пленарному засіданні ради з даного питання. У разі повторного порушення дисципліни та етики промовець може бути позбавлений головуючим або за рішенням більшості присутніх депутатів права виступу на поточному пленарному засіданні Ради.

           42.2. Якщо промовець висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні Ради після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не включається до стенограми пленарного засідання Ради.

           42.3. Під час пленарного засідання Ради депутати Ради не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняття виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо)

           42.4. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання Ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку. У разі грубого порушення дисципліни або перешкоди проведення проведенню засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

           42.5. Особи, присутні за запрошеннями на пленарних засіданнях Ради, засіданнях постійних комісій, робочих груп, фракцій, мусять утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається, і не порушувати порядок.

                          Розділ 3. Посадові особи та органи ради

 

Глава 1. Селищний голова, секретар Ради

 

Стаття 43. Правові засади статусу і діяльності селищного голови, секретаря Ради

           43.1. Повноваження селищного голови, секретаря ради визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

           43.2. Селищний голова, секретар Ради , працюють у Раді на постійній основі, не можуть мати іншого представницького мандата, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (виконувати роботу на умовах сумісництва), у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю (безпосередньо чи через посередників або підставних осіб), одержувати від цього прибуток, входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств тощо, організацій, спілок, об»єднань, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність.

Стаття 44. Селищний голова

           44.1. Селищний голова є головною посадовою особою територіальної громади селища.

           44.2. Селищний голова обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

           44.3.Строк повноважень селищного голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.

           44.4. Повноваження селищного голови визначені Законом України

«Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами.

           44.5. Селищний голова може в установленому законодавством порядку зупинити дію рішень ради та її виконавчого комітету.

Стаття 45. Секретар ради

           45.1. Секретар ради обирається за пропозицією селищного голови з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в ній на постійній основі.

           45.2. Обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради відбувається за рішенням ради, прийнятим шляхом таємного голосування більшістю депутатів від загального складу ради.

           45.3.Повноваження секретаря ради визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 46. Виконавчий комітет Ради

           46.1. Виконавчим органом Ради є виконавчий комітет Ради, який утворюється Радою на строк повноважень.

           46.2. Після закінчення повноважень Ради селищного голови виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

           46.3. Кількісний склад виконавчого комітету визначається Радою.

           46.4. Персональний склад виконавчого комітету Ради затверджується Радою за пропозицією селищного голови.

           46.5. Виконавчий комітет Ради утворюється у складі селищного голови, керуючого справами виконавчого комітету, а також керівників відділ, управлінь та інших осіб,

           46.6.До складу виконавчого комітету ради входять також за посадою секретар Ради та староста (старости)

           46.7. Очолює виконавчий комітет Ради селищний голова.

           46.8. Виконавчий комітет ради є підзвітними і підконтрольним Раді, а питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.

           46.9. До складу виконавчого комітету Ради не можуть входити депутати Ради, крім секретаря Ради.

           46.10. Повноваження виконавчого комітету Ради визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

                                Розділ 4. Заключні положення

           

Стаття 47.

           47.1. Усі інші питання, не врегульовані цим Регламентом, вирішуються депутатами шляхом голосування.

 

Стаття 48.

           48.1. Регламент набирає чинності після прийняття рішення радою про його затвердження.

 

Стаття 49.

           49.1. Рада в необхідних випадках вносить зміни та доповнення до Регламенту.

Секретар ради                                                                                Н.В.Єфременко