Регламент Дружківської міської ради

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

03.12.2015 № 7/2-4

Регламент Дружківської міської ради VII скликання

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1.Діяльність міської ради

Стаття 1. Правові засади роботи Дружківської міської ради

1. Дружківська міська рада є органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду м.Дружківка та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування.

2. Порядок роботи Дружківської міської ради (далі – міська рада), її органів та посадових осіб, засади формування, організації діяльності та припинення діяльності депутатських груп та фракцій у міській раді визначається Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", іншими законодавчими актами України, Положенням про постійні комісії Дружківської міської ради та цим Регламентом.

3. Регламент Дружківської міської ради (далі - Регламент) встановлює порядок підготовки і проведення сесій міської ради, її засідань, формування виконавчих та інших органів міської ради, визначає процедуру розгляду інших питань, віднесених до її повноважень,  прийняття рішень, порядок здійснення контрольних функцій міської ради та є обов’язковим для виконання всіма депутатами, міським головою та виконавчими органами міської ради.

4. Регламент міської ради затверджується міською радою не пізніше, ніж на другій сесії. Зміна і уточнення в регламенті приймаються радою (більшістю депутатів від загального складу ради) за ініціативою депутатів, постійних депутатських комісій, депутатських груп, фракцій, а також у разі ухвалення нових законодавчих актів України, що зачіпають повноваження регламенту.

5. У випадках прийняття законодавчих актів, внаслідок  чого виникне неузгодженість окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на  черговій сесії до нього повинні бути внесенні відповідні зміни і доповнення. 

6. До прийняття  Регламенту ради чергового скликання застосовується Регламент, що діяв у попередньому скликанні.    

7. У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України діють норми законодавства України, незалежно від внесених змін до Регламенту.

8.  Рішення міської ради, прийняті в межах наданих їй повноважень, на території міста обов'язкові до виконання підприємствами, установами і організаціями, незалежно від форми власності, громадянами, посадовими особами, громадськими і релігійними організаціями, політичними партіями.

9.  Діловодство у Дружківській міській раді здійснюється державною мовою.

Стаття 2. Основні принципи діяльності міської ради

 1.Діяльність міської ради будується на принципах:

- народовладдя;

- законності;

- гласності;

- колегіальності;

- поєднання місцевих і державних інтересів;

- виборності;

- правовій, організаційній і матеріально-фінансовій самостійності в межах повноважень, визначених законодавством;

- підзвітності і відповідальності перед територіальною громадою її  органів і посадових осіб;

- державної підтримки і гарантії місцевого самоврядування;

- судового захисту прав місцевого самоврядування;

- обов'язковості рішень, прийнятих в межах Закону.

2. Міська рада і створені нею органи систематично, не меньше ніж 2 рази на рік, інформують населення про свою діяльність через друковані видання, телебачення, радіо, офіційний сайт міської ради та інші засоби масової інформації.

3. Міська рада і її посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень, передбачених Конституцією,  Законами України та іншими нормативно-правовими актами. керуються в своїй діяльності Конституцією і Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, прийнятими в межах їх компетентності.

Стаття 3. Відкритість і гласність роботи міської ради

1. Сесії міської ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством та обмежується кількістю місць, наявних у сесійній залі. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону та цього Регламенту.

2. Відкритість засідань міської ради забезпечується шляхом допуску на них в установленому порядку представників засобів масової інформації.

3.Представники засобів масової інформації акредитуються на певний строк, який не може бути більшим за термін дії ради поточного скликання, в порядку, затвердженому рішенням міської ради. Відмова в акредитації повинна бути вмотивована.

4. Прийняті рішення сесії, за винятком тих, про нерозголошення яких у встановленому порядку прийнято відповідне рішення, після їх підписання міським головою розміщуються на офіційному веб-сайті міської ради.

5. У разі порушення представником засобів масової інформації  законодавства про інформацію або цього Регламенту, він позбавляється акредитації   в порядку, передбаченому  рішенням міської ради.

Стаття 4. Планування роботи міської ради

1.Діяльність  міської ради здійснюється відповідно до піврічного плану роботи міської ради, затвердженого на пленарному засіданні.

2. План  роботи на півріччя включає в себе напрямки діяльності міської ради та її органів протягом року, визначає основні питання для розгляду на пленарних засіданнях, заходи з підготовки та реалізації рішень ради, визначає відповідальних за їх виконання.

3. Проект плану роботи ради розробляється під керівництвом міського голови на підставі пропозицій постійних комісій, заступників голови ради, депутатських фракцій та груп, депутатів.

4. За пропозицією міського голови, його заступників , постійних комісій, депутатів , депутатських груп та фракцій можуть вноситися зміни до плану роботи у встановленому порядку.

5. Контроль за виконанням планів роботи міської ради покладається на секретаря міської ради .

Стаття 5. Присутність на  пленарних засіданнях міської ради 

  1. Персональні робочі місця в залі засідань відводяться для учасників засідання:

депутатів міської ради, міського голови, секретаря міської ради,  заступників міського голови та керуючого справами виконкому. Також передбачаються місця для інших осіб, що мають право бути присутніми згідно з чинним законодавством.

2. Головуючий на пленарному засіданні міської ради повідомляє депутатів про осіб, які присутні на пленарному засіданні міської ради за запрошеннями.Цим особам за рішенням ради може бути надане право виступити на пленарному засіданні ради.

3. Постійні комісії міської ради , депутатські фракції та групи, депутати не пізніше ніж за три дні до початку проведення пленарного засідання у письмовій формі надають секретарю ради пропозиції відносно запрошених осіб. Запрошені мають право на виступ з обговорюваного питання з дозволу більшості депутатів , присутніх у на пленарному засіданні.

4. За загальним правилом пленарні засідання міської ради проводяться у приміщенні міської ради за адресою: вул.Леніна,16,  м.Дружківка.

5.  У разі необхідності може бути прийнято рішення про проведення пленарного засідання ради у іншому місці. Рішення  про проведення пленарного засідання міської ради у іншому місці приймається розпорядженням міського голови.

6.  Запрошені особи, що присутні на пленарному засіданні міської ради та її органів, мають утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, крім виступів у встановленому порядку, від поширення в залі матеріалів, що не стосуються питань порядку денного і не порушувати правила ведення пленарного засідання, передбачені даним Регламентом. У випадку недотримання вищезазначених правил такі особи за вказівкою головуючого на засіданні або за рішенням більшості від присутніх депутатів можуть бути видалені з приміщення, де проходить засідання.

7. Забороняється у сесійній залі під час проведення пленарних засідань міської ради користуватися засобами мобільного зв’язку, а також вносити зброю (за виключенням табельної зброї співробітників правоохоронних органів) та інших предметів, які можуть завдати шкоди здоров’ю присутніх.

8. Символіка політичних сил може використовуватися у сесійній залі лише на персональних робочих  місцях, відведених для депутатів міської ради.

         6. Закриті пленарні засідання міської ради

1. Закриті пленарні засідання міської ради для розгляду окремо визначених питань проводяться за рішенням міської ради, прийнятим після обговорення більшістю голосів депутатів від загального складу міської ради.

2. На закритому пленарному засіданні міської ради мають право бути присутніми особи, присутність яких міською радою визнана необхідною. Головуючий на закритому пленарному засіданні повідомляє депутатам про запрошених на це засідання осіб.

3.Учасникам закритого пленарного засідання забороняється використовувати засоби фото, відеофіксації, засоби звязку, звукозапису та обробки інформації.

4. Порядок та обсяг інформації, що підлягає опублікуванню за підсумками закритого засідання, визначаються у кожному конкретному випадку рішенням міської ради.

         7. Контроль за виконанням рішень міської ради

1.Міська рада безпосередньо або через створені нею постійні комісії чи тимчасові контрольні комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень відповідно до Конституції України, законодавства про місцеве самоврядування, цього Регламенту.

2.Контроль за виконанням рішень міської ради організовує міський голова.

3.Рішенням ради покладається контроль за його виконанням на відповідну (профільну) постійну або тимчасову  комісію міської ради

4.Постійна комісія міської ради на своєму засіданні розглядає питання  щодо контролю за виконанням отриманих рішень, надає інформацію про хід виконання відповідних рішень міському голові або його заступникам.

РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МІСЬКОЇ РАДИ

Глава 2.Перша  сесія міської ради

Стаття 8. Скликання новообраної ради на перше засідання

1.Перша сесія новообраної міської ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новобраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради.

 Стаття 9. Підготовка першого засідання міської  ради нового скликання

1. Проведення першої сесії новообраної ради готується відповідною територіальною виборчою комісією.

2. Проект порядку денного першого засідання новообраної міської ради територіальна виборча комісія формує з урахуванням пропозицій виконавчих органів міської ради, які відповідають за підготовку проектів рішень міської ради. Вказаний проект порядку денного доводиться до відома депутатів та населення не пізніше ніж за 3 дні до першої сесії.

Стаття 10. Відкриття та ведення першого засідання міської ради нового скликання

1. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває і веде голова відповідної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів міського голови.

2. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного міського голови на пленарному засіданні ради першої сесії головує новообраний міський голова.

3. У разі якщо на час проведення першої сесії міський голова не обраний, про що на сесії ради інформує  голова територіальної  виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п'яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання міського голови.

Стаття 11. Порядок денний першої сессії міської ради

1.До порядку денного першої сесії міської ради мають бути включені такі питання:

1) інформація голови територіальної виборчої комісії про підсумки виборів депутатів до міської ради , визнання іх повноважень, а також обрання міського голови;

2) обрання заступників голови міської ради;

3) обрання секретаря міської ради;

4) інші питання.

2. Перша сесія у разі необхідності може складатися з двох пленарних засідань міської ради.

Стаття  12. Формування та  організація  роботи  робочої групи по підготовці проектів  Регламенту та  Положення про постійні комісії міської ради

1. Для підготовки пропозицій щодо проектів Регламенту ради та Положення про постійні комісії, на  першій сесії міської ради нового скликання створюється робоча група з числа новообраних депутатів.

2. Політичні партії, які за результатами виборів депутатів міської ради взяли участь у розподілі депутатських мандатів, делегують по одному представнику до складу робочої групи.

3. Робочу групу очолює новообраний міський голова, заступник і секретар обираються на її першому засіданні з числа членів  групи. Свою діяльність робоча група здійснює  на засадах, установлених для тимчасових комісій.

4. Робоча група припиняє свою діяльність після затвердження Регламенту ради та Положення про постійні комісії.

Глава 3. Сесії міської ради

Стаття 13. Форми роботи міської ради

1.Міська рада проводить свою роботу сесійно. Пленарні засідання сесій міської ради починаються з  Гімну України.

2. Сесія складається з пленарних засідань міської ради, а також засідань постійних комісій міської ради.

3.  Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів, що входять до її складу.

Стаття 14. Чергові сесії міської ради

1. Чергові сесії міської ради скликаються міським головою в міру необхідності, але не рідше одного на квартал, як правило, кожну останню середу календарного місяця, а з питань відведення земельних ділянок  та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не рідше ніж раз на місяць.

2.Сесія міської ради повинна бути також скликана міським головою за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу міської ради або за пропозицією виконавчого комітету міської ради у двотижневий строк.

У разі немотивованої відмови міського голови або неможливості його скликати сесію сесія міської ради скликається секретарем міської ради:

а) якщо сесія міської ради не скликається міським головою у строки, передбачені цим Регламентом;

б) якщо міський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу міської ради або виконавчого комітету.

3. У випадку, якщо сесія не скликана відповідно до частини 2 цієї статті, сесія міської ради може бути також скликана депутатами міської ради, які становлять не менш як третину складу ради, або постійною комісією ради.

4. Для підготовки сесії міський голова може створювати з числа депутатів робочу групу. У роботі робочої групи за її рішенням можуть брати участь спеціалісти.

Стаття 15. Позачергові сесії  міської ради

1. Позачергова сесія, з зазначенням проекту порядку денного, скликається міським головою за необхідністю. Мотивовані пропозиції щодо скликання позачергової сесії, підписані ініціаторами, разом з проектами рішень, що надаються для розгляду, направляються міському голові. Повідомлення про скликання позачергової сесії розміщується на офіційному сайті Дружківської міської ради в мережі Інтернет не пізніш, ніж за один день до початку сесії. Документи на позачергову сесію надаються відділом з організаційної, юридичної роботи, внутрішньополітичних питань та контролю депутатам перед початком пленарного засідання сесії.

2. У разі виникнення надзвичайних ситуацій, таких як: стихійне лихо у місті, введення надзвичайної ситуації чи військового положення міська рада збирається без скликання не пізніш чотирьох годин з моменту їх оголошення для проведення позачергової сесії міської ради.

Стаття 16. Доведення до відома рішення про скликання сесії міської ради

1.Депутати міської ради та виконавчі органи міської ради у телефонному режимі сповіщаються про передбачувані строки проведення пленарного засідання сесії міської ради, як правило, не пізніш ніж за 7  днів до початку пленарного засідання сесії міської ради.

2.Розпорядження міського голови про скликання сесії міської ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та з проектом порядку денного, який передбачається внести на розгляд ради, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до проведення сесії міської ради шляхом розміщення на офіційному сайті Дружківської міської ради в мережі Інтернет або опублікуванням відповідного  оголошення в газеті «Дружковский рабочий».

Стаття 17. Правомочність міської ради проводити засідання

1. Загальний склад Дружківської  міської ради становить 36 депутатів.

2. Правомочний склад міської ради – кількість депутатів, обраних до міської ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку, яка становить не менш як дві третини від загального складу ради.

3. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Глава 4 .Формування та затвердження порядку денного засідання  сесії міської ради

Стаття 18.Порядок денний сесії міської ради. 

1. Порядок денний – це перелік питань, сформований міським головою в порядку, передбаченому цим Регламентом, що виноситься на розгляд сесії міської ради.

2. Порядок денний сесії міської ради затверджується міською радою на кожній сесії міської ради.

3. Порядок денний сесії міської ради має містити інформацію про назву, порядковий номер та доповідача.

Стаття 19.Формування порядку денного сесії міської ради.

1.Пропозиції до порядку денного сесії міської ради вносяться письмово  виконавчими органами ради (відділами,управліннями) міським головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом, відділами і управліннями міської ради, депутатськими групами і фракціями.

2.Пропозиції,як правило, вносяться не пізніше як за 25 днів до відкриття сесії  у формі проектів рішень,  погоджених у порядку, передбаченому цим Регламентом. Перелік пропозицій з питань порядку денного сесії міської ради, складений секретарем міської ради, разом з наданими проектами рішень подається міському голові не пізніше ніж за 20 днів до початку сесії. Міський голова визначається щодо включення наданих пропозицій до проекту порядку денного чергової сесії, і вищевказані документи з відповідною резолюцією передаються для доопрацювання секретарю міської ради.

3. Підготовлені проекти рішень міської ради, що підлягають обговоренню, не пізніше як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття оприлюднюються на офіційному сайті Дружківської міської ради в мережі Інтернет виконавчими органами Дружківської  міської ради, які відповідають за підготовку зазначених проектів рішень.

4. Оформлені та розмножені відповідними структурними підрозділами виконавчих органів міської ради  проекти рішень передаються у постійні комісії не пізніш ніж за 10  днів до початку сесії.

5. Постійні комісії та інші суб’єкти нормотворчості  розглядають пропозиції, що надійшли, у встановлений міським головою термін із запрошенням авторів, а також, при необхідності, із залученням фахівців.  Їх висновки і рекомендації) обов'язково повинні містити обґрунтування щодо доцільності чи недоцільності розгляду даної пропозиції на пленарному засіданні.

6. Якщо за наслідками розгляду в постійних комісіях до проектів рішень були внесені зміни та доповнення, зазначені питання можуть бути додатково розглянуті на спільному засіданні постійних комісій.

7. У випадку необхідності оформлені та підготовлені проекти рішень можуть бути винесені міським головою або секретарем міської ради на розгляд спільного засідання постійних комісій. Питання, розглянуті та погоджені на спільних засіданнях постійних комісій, або які потребують оперативного вирішення можуть бути включені міським головою до проекту порядку денного як додаткові.

8. Проект порядку денного сесії міської ради з доопрацьованими проектами рішень надаються депутатам під час їх реєстрації на початку чергової сесії.

9. У виняткових випадках, після видання розпорядження голови міської ради про скликання сесії, додатковому включенню до порядку денного підлягають питання:

- про затвердження або внесення змін до місцевого бюджету ;

- питання, що потребують негайного розгляду.

Зазначені питання можуть бути внесені на розгляд ради на вимогу однієї із постійних комісій, депутатських фракцій  (груп), міського голови .

Стаття 20.Затвердження порядку денного сесії міської ради.

1.Проект порядку денного сесії міської ради вноситься міським головою на затвердження міською радою.

2.Проект порядку денного сесії міської ради обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів міської ради від загального її складу.

3. Якщо за підсумками голосування питання до порядку денного сесії міської ради не включено, воно вважається відхиленим.

4. Рада може прийняти більшістю голосів депутатів від загального складу міської ради мотивоване рішення про відкладення  розгляду питання із затвердженого порядку денного сесії міської ради на наступну сесію міської ради.

5. Якщо за внесення на розгляд відкладеного питання рішення не прийнято, питання вважається знятим  з розгляду як непідготовлене.

6.Питання щодо притягнення особи до дисциплінарної відповідальності, а також дострокового припинення повноважень посадової особи міської ради, які не набрали необхідної кількості голосів «за», не можуть вноситись на повторний розгляд ради.

Глава 5 .Проведення пленарного засідання ради.

Стаття 21. Порядок відкриття та ведення  пленарного засідання

1. Пленарне засідання сесії міської ради відкриває, веде і закриває міський голова, а у випадках, передбачених частиною 2 статті 14 Регламенту, – секретар ради.

2. У випадку, передбаченому частиною 3 статті 14 цього Регламенту, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради – один з депутатів.

3. На початку кожного пленарного засідання сесії міської ради головуючий інформує депутатів про осіб, присутніх на засіданні, а також надає можливість депутатам, представникам депутатських груп та фракцій час до 3 хв. на проголошення заяв з невідкладних питань. Міська рада приймає цю інформацію «до відома» без обговорення.

Стаття 22. Порядок встановлення числа депутатів, що присутні на засіданні міської ради

1. Кількість депутатів, присутніх на засіданні міської ради, визначається тільки за результатами  реєстрації.

2. Реєстрація депутатів під розпис починається перед початком кожного засідання сесії і проводиться до його закінчення.

3. Депутат не має права вимагати скасування своєї реєстрації або відзивати свій підпис в табелі реєстрації.

Стаття 23. Повноваження головуючого на пленарному засіданні міської ради

1. Головуючий на пленарному засіданні міської ради :

- відкриває, закриває та неупереджено веде пленарні засідання міської ради, оголошує перерви в пленарних засіданнях міької ради, повідомляє про осіб, які запрошені для участі у її роботі;

- виносить на обговорення проекти рішень міської ради, оголошує їх повну назву, редакцію та їх ініціаторів (розробників); інформує про матеріали, що надійшли на адресу міської ради;

- організовує розгляд питань;

- повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

- надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

- створює рівні можливості депутатам міської ради для участі в обговоренні питань;

- ставить питання на голосування, оголошує його результати;

- забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на пленарному засіданні міської ради;

- вносить пропозиції з процедурних питань щодо ходу пленарного засідання міської ради (якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, пропозиції головуючого ставляться на голосування першими);

- вживає заходів щодо дотримання порядку на пленарному засіданні міської ради;

- має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні міської ради;

-до початку розгляду питань порядку робить повідомлення депутатам міської ради (в окремих випадках такі повідомлення головуючий може робити і в ході пленарного засідання міської ради, як правило, не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування);

- позбавляє особу, що виступає слова, якщо вона порушує вимоги цього регламенту, виступає не за порядком денним, використовує образливі висловлювання.

 - здійснює інші повноваження в межах цього регламенту та чинного законодавства України.

2. Під час пленарного засідання міської ради головуючий на пленарному засіданні ради не коментує і не робить висновків щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, передбачених Регламентом.

Стаття 24. Секретаріат пленарного засідання

1. За пропозицією головуючого або депутатів міської ради на кожному пленарному засіданні міської ради більшістю голосів депутатів ради від зареєстрованих на пленарному засіданні, персонально або списком, відкритим голосуванням з числа депутатів ради  обирається секретаріат пленарного засідання у кількості, як правило, не більше трьох депутатів. У ході пленарного засідання Ради до складу секретаріату у такому ж порядку можуть бути внесені зміни.

3. Секретаріат сесії міської ради виконує такі функції:

1) веде протокол пленарного засідання міської ради;

2)  надає допомогу головуючому у веденні сесії міської ради;

4) проводить реєстрацію листів, звернень, скарг, заяв, що надійшли на адресу сесії та оголошує їх зміст під час розгляду питання порядку денного «Різне»;

5) забезпечує передачу вказаних документів виконавцям.

Стаття 25. Лічильна комісія

1. Лічильна комісія обирається за пропозицією головуючого на засіданні міської ради  або депутатів щодо персонального складу рішенням більшості  від присутніх депутатів на пленарному засіданні міської ради.

2.Лічильна комісія утворюється у складі  3 депутатів  з метою здійснення підрахунку голосів при прийнятті рішень відкритим голосуванням шляхом підняття руки (у разі відсутності технічної можливості голосування за допомогою електронної системи) та таємним голосуванням.

3.Лічильна комісія при проведенні таємного голосування організує проведення голосування бюлетенями. Голова лічильної комісії перед голосуванням представляє депутатам форму бюлетеня, його зміст і роз'ясняє порядок його заповнення. Лічильна комісія самостійно здійснює підрахунок голосів, оформляє відповідні протоколи й оголошує результати голосування на пленарному засіданні сесії міської ради.

4.До складу Лічильної комісії не може входити депутат міської ради, щодо якого:

- поставлено на голосування питання про недовіру;

- поставлено питання щодо дострокового припинення повноважень;

- вирішується питання про обрання на посаду (звільнення з посади) в органі місцевого самоврядування або комунальному підприємстві, установі, організації;

- вирішується питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності;

- депутати Ради, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

5. Обрана лічильна комісія обирає зі свого складу голову та секретаря.

Стаття 26. Порядок розгляду питань порядку денного сесії

1.Головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про розгляд кожного питання порядку денного сесії міської ради. Головуючий повідомляє про назву, кількість варіантів редакцій рішення, яке підлягає розгляду, та про порядок розгляду питання.

2.Головуючий на пленарному засіданні за рішенням міської ради може об’єднати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного. Рішення про об’єднання обговорення приймається у порядку, визначеному для розгляду процедурних питань.

Стаття 27. Порядок надання слова

1.Доповіді, співдоповіді виголошуються з трибуни. Виступи під час обговорення питань, заяви, запити, як правило, виголошуються з трибуни.

2.Виступ промовця не переривається, крім випадків порушення доповідачем (виступаючим) приписів чинного законодавства України, Регламенту, правил етики та дисципліни.

3.Якщо головуючий на пленарному засіданні ради не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи та фракції — зазначає і її назву.

4.Запис на виступ з будь-якого питання порядку денного пленарного засідання Ради в межах часу, передбаченого ст. 28 цього Регламенту, здійснюється під час розгляду відповідного питання порядку денного за особистою письмовою заявою депутата міської ради на виступ після оголошення головуючим на пленарному засіданні про перехід до розгляду цього питання.

5.Черговість виступів формується в порядку надходження заяв на виступ. Запис на виступ здійснюється письмово головуючим або секретарем пленарного засідання.

6.Запис на виступ може здійснюватися шляхом підняття руки.

7.За усним зверненням депутата Ради, перед тим, як головуючий на пленарному засіданні оголосить про припинення обговорення питання, депутату може бути надане слово з місця для висловлення позиції:

- з мотивів голосування;

- для оголошення процедурного питання;

- для репліки;

- для застережень.

 Виступ депутата у такому випадку не може перевищувати 1 (однієї) хвилини.

Стаття 28. Розпорядок роботи засідань міської ради

1. Пленарне засідання сесії триває, як правило, протягом 2-х годин. Початок пленарного засідання, визначається розпорядженням міського голови.

2. Рішенням міської ради може бути встановлено інший порядок роботи під час певної сесії міської ради.

3. За пропозицією головуючого на пленарному засіданні, за ініціативою більшості присутніх депутатів або депутатської фракції міська рада може прийняти рішення про проведення позачергової перерви тривалістю до 30 хв.

4. На засіданні міської ради ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Головуючий на засіданні надає слово промовцям для доповіді, співдоповіді, виступів, заключного слова, заяв, резолюції, пояснень, зауважень, запитань, повідомлень та довідок, внесення пропозицій, поправок, оголошення депутатських запитів, обґрунтування відповіді на депутатський запит особою, до якої був звернений депутатський запит, обґрунтування пропозицій чи поправок, відповіді на запитання, репліки, виголошення окремої думки.

2. Тривалість виступів:

1) з доповідями і співдоповідями – до 20 хв.;

2) для відповідей на питання до доповідача (співдоповідача) – до 10 хв.;

3) з виступами від депутатських груп та фракцій – до 10 хв.;

4) у дебатах – до 3 хв.;

5) при розгляді питання порядку денного «Різне» – до 3 хв.;

6) з довідками, питаннями, формулюваннями пропозицій з порядку ведення, мотивів голосування, з аргументацією та коментарями до поправок – до 1 хв. але не більше двох разів з одного й того ж питання.

3. На прохання особи, що виступає, час може бути продовжено головуючим без обговорення за умови відсутності заперечень з боку депутатів.

4. Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення  даного питання, і головуючий на пленарному засіданні вважає, що міська рада отримала з цього питання достатньо інформації, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

5. Доповіді та співдоповіді промовців на пленарних засідання сесії міської ради проголошуються, як правило, державною мовою.

Стаття 29. Порядок розгляду та обговорення питання

1.За пропозицією головуючого визначається загальний час обговорення питання. Визначення часу на обговорення належить до категорії процедурних питань.    Розгляд та обговорення питання на пленарному засіданні міської ради, як правило, включають:

- доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

- співдоповіді (за необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;

- виступи депутатів ради з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків чи пропозицій комісій, з приводу яких виступали доповідач і співдоповідачі, за умови, що окрема думка не була поширена серед депутатів міської ради разом з висновком відповідної комісії;

- внесення, обговорення і прийняття рішення щодо відкладених питань та питань про неприйнятність рішень, якщо такі є;

- виступи по одному представнику від постійних комісій або тимчасових контрольних комісій, якщо висновки цих комісій щодо обговорюваного питання чи пропозиції не були поширені серед депутатів ради згідно з поданням комісії;

- виступи представників від кожної зареєстрованої депутатської фракції і групи;

- виступи депутатів Ради;

- оголошення головуючим на пленарному засіданні Ради про припинення обговорення та повідомлення про тих, що виступили і записалися на виступ;

- внесення депутатами Ради пропозицій, які не були виголошені в ході обговорення (крім тих, що вносяться у спеціально встановленому порядку);

- заключне слово співдоповідачів і доповідача;

- уточнення і оголошення головуючим на пленарному засіданні ради пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;

- виступ депутата міської ради — ініціатора внесення пропозиції;

- виступи з мотивів голосування по одному представнику від кожної зареєстрованої депутатської фракції чи групи;

- виступи з мотивів голосування по одному депутату від кожної зареєстрованої депутатської фракції чи групи, якщо вони мають протилежну точку зору щодо виголошеної на засіданні Ради думки депутатської фракції чи групи;

- виступи депутатів ради з мотивів голосування.

2.Окрема думка депутата Ради щодо висновків та рекомендацій постійної комісії Ради, до складу якої він входить, викладена письмово, доводиться до відома Ради на пленарному засіданні ради спільно з висновками та рекомендаціями постійної комісії Ради, яких вона стосується.

Стаття 30. Закінчення обговорення питання

1.Тексти виступів депутатів міської ради, які записалися для виступу, але не мали змоги виголосити їх у зв’язку з припиненням обговорення, на прохання депутатів повинні бути включені до  протоколу засідання, якщо вони подаються секретарю сесії міської ради одразу ж після закінчення пленарного засідання ради.

2.Якщо список бажаючих виступити вичерпано або якщо ніхто не подав заяву про надання слова, а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу, головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про припинення обговорення.

РОЗДІЛ 3. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Глава 6. Порядок голосування

Стаття 31. Загальні положення порядку голосування

1.Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього, як правило, не може перериватися розглядом інших питань порядку денного. Після закінчення часу для обговорення питання головуючий на пленарному засіданні міської ради оголошує про перехід до голосування.

2.Головуючий на пленарному засіданні міської  ради оголошує початок голосування та вид голосування, якщо з приводу процедури голосування є спеціальні вимоги або якщо від депутатів надійшли пропозиції щодо зміни виду голосування.

Стаття 32. Черговість голосування альтернативних проектів рішень, пропозицій та поправок

1.У першу чергу на голосування ставиться проект рішення, пропозиції і поправки, які надійшли від депутата, постійної комісії та інших осіб, які готували проекти цих документів. У разі надходження інших (альтернативних) проектів рішень, пропозицій і поправок, вони ставляться на голосування у порядку їх надходження.

2.Відхилені міською радою пропозиції і поправки щодо вже прийнятого тексту при повторному їх внесенні (в ході розгляду того ж питання порядку денного) на голосування не ставляться, крім випадку, коли після скасування рішення щодо прийнятого тексту його розгляд починається знову.

Стаття 33. Вимоги до процедури голосування

1.Перед кожним голосуванням головуючий на пленарному засіданні формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, і, якщо немає заперечень, відразу ставить його на голосування.

2.У разі, коли щодо проекту рішення або щодо питання, яке виноситься на розгляд міської ради, проводилася експертиза, громадські слухання, консультації тощо після проголошення змісту питання, головуючий оголошує текст висновку експертизи, слухань, обговорень тощо, і тільки потім проголошує проект рішення та ставить питання на голосування.

3.Голосування здійснюється депутатами Ради особисто в залі засідань Ради або у відведеному для таємного голосування місці.

4.При голосуванні щодо прийняття, внесення змін та або скасування актів нормативного характеру депутати міської ради не зобов’язані утримуватись від голосування навіть за умови наявності потенційного конфлікту інтересів з питань, які може спричинити у майбутньому нормативно-правовий акт, що виноситься на голосування.

5.Порядок здійснення контролю за дотриманням вимог щодо врегулювання депутатами міської ради конфлікту інтересів, надання зазначеним цим особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію, визначену міською радою..

6. Після оголошення головуючим на пленарному засіданні міської ради про початок голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

7.Після закінчення голосування головуючий на пленарному засіданні ради оголошує його повні результати і прийняте рішення.

8.У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

Стаття 34. Загальні вимоги до рішення міської ради

1.Рішення міської ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні після обговорення. Прийняття рішення без обговорення питання на пленарному засіданні ради допускається лише у випадках, передбачених Регламентом, або якщо жоден з депутатів міської ради не заперечує на пленарному засіданні ради проти прийняття рішення без обговорення.

2.Рішення міської ради (крім рішень з процедурних питань) вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість депутатів від загального складу ради. Питання, для прийняття яких необхідна інша кількість голосів, визначаються чинним  законодавством .

3.Пропозиція або проект рішення, які не отримали необхідної кількості голосів на підтримку, вважаються відхиленими, що фіксується у протоколі пленарного засідання Ради.

4.За пропозицією депутата або за власною ініціативою головуючий може поставити на голосування процедурне питання про повернення до повторного розгляду рішення, яке вже виносилося на розгляд.

Стаття 35. Рішення Ради з процедурних питань

1.Рішення ради з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів Ради, зареєстрованих на пленарному засіданні Ради.

2.Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу питань на пленарному засіданні Ради, а також зазначені як такі в Регламенті.

3.Процедурні питання не потребують обговорення. Якщо виникає сумнів, чи є запропоноване для розгляду питання процедурним, рішення про це без обговорення приймається Радою більшістю голосів депутатів Ради від загального складу Ради.

Стаття 36. Ведення протоколу пленарного засідання сесії міської ради

1. На кожному засіданні сесії секретаріатом ведеться протокол. Начальник відділу з організаційної, юридичної роботи, внутрішньополітичних питань та контролю виконкому  міської ради надає  допомогу секретаріату у виконанні його обов’язків.

2. У протоколі вказуються:

1) дата і місце проведення сесії, її порядковий номер;

2) загальний склад ради, кількість депутатів, обраних до міської ради, кількість присутніх і відсутніх на засіданні депутатів, а також  кількість  запрошених на засідання ради;

3) статус засідання – відкрите чи закрите, або наявність закритого розгляду окремих питань порядку денного;

 4) порядок денний сесії, прізвища доповідачів і співдоповідачів;

 5) прізвища депутатів, що виступають у дискусії (для осіб, що не є депутатами ради, -  також посади);

6) прізвища депутатів, які внесли запит або поставили питання доповідачам і співдоповідачам;

7) перелік усіх прийнятих рішень із зазначенням числа голосів, поданих «за», «проти» і таких, що «утрималися».

3.До протоколу засідання сесії додаються прийняті міською радою рішення, списки присутніх і відсутніх на засіданні депутатів і списки запрошених.

4. Рішення міської ради по процедурних питаннях відображаються в тексті протоколів засідання сесії.

5. Протокол пленарного засідання сесії міської ради оформляється в десятиденний термін і підписується головуючим. У випадку таємного голосування до протоколу залучається протокол лічильної комісії та пакет із бюлетенями для таємного голосування.

6. За правильність записів у протоколі засідання сесії відповідає секретаріат сесії і головуючий на пленарному засіданні. У випадку виявлення у протоколі пленарного засідання розбіжностей, депутат протягом п’яти днів після оформлення протоколу може звернутися із зауваженнями до головуючого через відділ з організаційної, юридичної роботи, внутрішньополітичних питань та контролю виконавчого комітету Дружківської міської ради.

7. Відповідальність за своєчасне оформлення протоколу та інших матеріалів несе начальник відділу з організаційної, юридичної роботи, внутрішньополітичних питань та контролю виконавчого комітету Дружківської міської ради.

8. Оригінали протоколів пленарних засідань протягом установленого терміну зберігаються у відділі з організаційної, юридичної роботи, внутрішньополітичних питань та контролю виконавчого комітету Дружківської міської ради,а потім передаються до міського архіву на постійне зберігання.

9. Як допоміжний засіб для оформлення протоколу пленарного засідання можуть використовуватись  технічний запис, який  зберігається в установленому порядку разом з іншими матеріалами засідання.

Стаття 37. Види та способи голосування

1. Рішення міської ради приймаються більшістю голосів від загального складу міської ради відкритим або таємним голосуванням у порядку, визначеному цим Регламентом.

2. Відкрите голосування здійснюється шляхом підняття руки або посвідчення (у разі відсутності технічної можливості голосування за допомогою електронної системи).

3. Більшістю депутатів, присутніх на пленарному засіданні сесії міської ради, може бути прийняте рішення про поіменне голосування.

Поіменне голосування по персоналіях не проводиться.

4. Міська рада може прийняти процедурне рішення щодо визначення виду і способу голосування з питань, що розглядаються, якщо вид і спосіб голосування не встановлені законом і цим Регламентом.

5. Таємне голосування здійснюється шляхом подачі бюлетенів без ідентифікації депутата, що заповнив цей бюлетень, в порядку, встановленому цим Регламентом.

6. З процедурних питань (обрання секретаріату, лічильної комісії сесії міської ради, черговість розгляду питань порядку денного пленарного засідання міської ради, а також з інших питань, віднесених до таких чинним законодавством і даним Регламентом), рішення приймається більшістю від присутніх на пленарному засіданні депутатів.

7. За обґрунтованими мотивами міська рада більшістю від присутніх депутатів на пленарному засіданні сесії міської ради може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання чи закритого розгляду одного з питань порядку денного.

Стаття 38. Бюлетень, час і місце для таємного голосування

1. Питання, щодо якого проводиться таємне голосування та яке включається в бюлетень, має бути зрозумілим, сформульованим таким чином, щоб відповідь на питання була чітка, однозначна та не допускала її неоднакового тлумачення.

2. Бюлетені для таємного голосування в кількості, що відповідає фактичній чисельності обраних депутатів, виготовляються лічильною комісією за встановленою рішенням міської ради формою. Бюлетені для кожного таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом і не повинні мати ніяких позначок. У бюлетені для таємного голосування зазначається питання, щодо якого проводиться таємне голосування, та у відповідному місці ставляться штамп і підписи голови та секретаря лічильної комісії.

3. Час, місце і порядок проведення голосування визначаються лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатам на засіданні міської ради перед початком голосування. Якщо з цих питань у депутатів виникає заперечення, зміни до рішення лічильної комісії приймаються після скороченого обговорення більшістю голосів депутатів від загального складу міської ради.

4. Лічильна комісія до початку таємного голосування опечатує скриньки для таємного голосування і забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування та вільного особистого волевиявлення депутатами.

Стаття 39. Організація таємного голосування та встановлення його результатів

1. Кожному депутату лічильною комісією видається один бюлетень для таємного голосування після пред’явлення ним посвідчення та проставлення особистого підпису в реєстрі про одержання бюлетеня. Бюлетені видаються безпосередньо при вході до сектору для таємного голосування.

2. Місце (сектор) для таємного голосування облаштовується таким чином, щоб при вході до сектору були розміщені столи для реєстрації депутатів та одержання ними бюлетенів для таємного голосування, а при виході – прозорі скриньки для таємного голосування. При цьому до сектору для голосування одночасно може ввійти така кількість депутатів, яка відповідає кількості наявних столів для реєстрації. Депутат не має права двічі входити до сектору для таємного голосування при проведенні одного голосування.

3. Таємне голосування проводиться в окремому приміщенні шляхом проставлення в бюлетені для таємного голосування позначки, що засвідчує волевиявлення депутата щодо поставленого в бюлетені питання. Заповнений бюлетень для таємного голосування опускається в скриньку. Голосування закінчується в час, визначений лічильною комісією.

4. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, бюлетені, у яких підтримано два варіанти рішення, ті, з яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата.

5. Рішення за результатами таємного голосування вважається прийнятим, якщо за нього подано більшість голосів депутатів від загального складу міської ради, якщо законом чи цим Регламентом не встановлено іншої кількості голосів депутатів, необхідної для прийняття такого рішення.

6. Таємне голосування вважається таким, що не відбулося, якщо бюлетенів для таємного голосування депутатами одержано менше, ніж необхідно для прийняття відповідного рішення. У такому разі проводиться переголосування, якщо інше не встановлено законом або не прийнято іншого рішення міською радою.

7. Бюлетені, підраховані лічильною комісією, поміщаються лічильною комісією у непрозорий пакет, який запечатується, а цілісність пакету посвідчується підписами членів лічильної комісії.

Стаття 40. Підведення підсумків таємного голосування

1.Підрахунок результатів таємного голосування здійснюється Лічильною комісією відкрито.

2.Результати таємного голосування Лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі її члени. У разі незгоди будь-кого з членів Лічильної комісії з даними протоколу, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні міської ради.

3.Про результати таємного голосування голова Лічильної комісії або визначений комісією доповідач доповідає на пленарному засіданні ради, відповідає на запитання депутатів міської ради.

Стаття 41. Наслідки порушення порядку таємного голосування

1.У разі виявлення Лічильною комісією порушення порядку голосування, результати голосування оголошуються Лічильною комісією недійсними.

2.Про порушення Лічильна комісія доповідає міській раді. Якщо при визначенні результатів голосування порушено порядок визначення результатів голосування, за процедурним рішенням ради проводиться повторне голосування.

РОЗДІЛ IV.ПРАВОВІ ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЬКОЇ РАДИ

Глава 7. Рішення міської ради та стадії їх підготовки

 Стаття 42. Загальні положення про рішення

 1.Міська рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. На пленарних засіданнях приймаються рішення з питань, включених до порядку денного сесії міської ради та рішення з процедурних питань. Рішення з процедурних питань приймаються міською радою, фіксуються в протоколі пленарного засідання та як окреме рішення не виготовляються.

2.Рішення, які приймає міська рада, є актами або нормативного або індивідуально-правового характеру. Прийняття рішень індивідуально-правового характеру за однорідними життєвими ситуаціями може бути об’єднано в одне питання порядку денного сесії міської ради.

3. Рішення, прийняте з питання,  що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили (повністю або в окремій його частині), або прийняте з перевищенням компетенції міської ради у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень, є незаконним (повністю або в окремій його частині).

4. Рішення індивідуально-правового характеру, що передбачають здійснення певних дій конкретними особами та не виконані в передбачені рішенням строки, можуть бути в порядку контролю за виконанням рішень скасовані рішенням міської ради.

5. Основними видами нормативних документів є:

положення – нормативно-правовий акт, який встановлює структуру та функції певного органу або встановлює форми та умови здійснення певної діяльності;

порядок – нормативно-правовий акт, який встановлює процедуру застосування акту законодавства чи власного акту або визначає форми та умови здійснення діяльності;

інструкція – нормативно-правовий акт, який встановлює процедуру застосування акту законодавства чи власного акту, або функції, права та обов’язки окремих підрозділів, посадових осіб міської ради;

правила – нормативно-правовий акт, який містить узгоджену поєднанність правил поведінки службовців, громадян, установ та організацій в певній сфері.

Стаття 43. Проекти рішень

 1.Проекти рішень міської ради готуються  міським головою, секретарем міської ради, депутатами міської ради, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями, робочими групами та виконавчими органами міської ради, а також іншими суб’єктами нормотворчої ініціативи.

2. Текст проекту рішення міської ради має бути стислим, суть документу повинна бути викладена чітко і виключати можливість неоднозначного тлумачення.

3. Текст проекту рішення міської ради має містити вказівку на документи, наявність яких для прийняття рішення передбачена чинним законодавством та рішеннями або положеннями міської ради.

4. Проект рішення у мотивувальній частині повинен передбачати законні підстави для прийняття рішення (з посиланням на конкретні норми права).

5. Проект рішення у резолютивній частині обов'язково має містити пункти, що передбачають:

1) конкретні заходи, при необхідності - із зазначенням виконавців та остаточних термінів виконання цих заходів;

2) точні назви підприємств, установ, організацій, органів ради тощо;

3) доручення про контроль за виконанням відповідними постійними комісіями міської ради;

4) інше.

6.До проекту рішення додаються передбачені текстом додатки.

7. При розробці проекту рішення виконавець повинен за допомогою бази документів провести аналіз проекту щодо наявності будь-яких невідповідностей чи протиріч із виданими раніше актами з даного питання.

Якщо рішення, що пропонується до прийняття, виключає дію рішення, раніше прийнятого з цього питання, воно повинно містити пункт про визнання попереднього рішення таким, що втратило чинність.

8. Візування проекту документу складається з проставлення відповідною посадовою особою візи. Віза містить: особистий підпис, ініціали та прізвище особи, що візує документ, найменування посади даної особи.

9. Зауваження та пропозиції до проекту документу викладаються на окремій сторінці, про що на проекті документу робиться відповідна помітка, в якій вказується посада особи, підпис, ініціали, прізвище, дата, вказівка на те, що зауваження та пропозиції додаються.

10. Підготовлений проект рішення візується завідувачем сектору з юридичних питань відділу з організаційної , юридичної роботи, внутрішньополітичних питань та контролю виконкомк міської ради , заступником міського голови з профільного питання і направляється секретареві міської ради для візування та організації підготовки питань до проекту порядку денного сесії міської ради.

       У випадку, якщо наданий проект рішення передбачає необхідність фінансування, він додатково візується начальником міського фінансового управління міської ради.

11. Проект рішення вважається підготовленим після узгодження та візування відповідними виконавчими органами міської ради та сектором з юридични питань відділу з організаційної, юридичної роботи, внутрішньополітичних питань та контролю виконкому  Дружківської міської ради. У разі невідповідності проекту рішення вимогам чинного законодавства він повертається автору проекту для доопрацювання.

12. Підготовлений секретарем перелік проектів рішень направляється не пізніш ніж за 20 днів до початку сесії міському голові для вирішення питання щодо включення до проекту порядку денного.

ГЛАВА 8. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ РІШЕННЯМИ РАДИ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, СКАСУВАННЯ РІШЕНЬ РАДИ

Стаття 44. Набрання чинності рішеннями Ради

1.Рішення Ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.

2.Рішення  міської ради нормативно-правового характеру оприлюднюються у порядку,передбаченому чинним законодавством України.

Стаття 45. Внесення змін до рішень Ради

1.3а мотивованим поданням міського  голови, секретаря міської ради, постійної комісії, інших суб’єктів, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціаторами і розробниками проекту рішення, рада може внести зміни (доповнення) до раніше прийнятого чинного рішення ради.

2.Міська рада може змінити та/або доповнити свої раніше прийняті рішення з будь-яких питань, що належать до її компетенції, крім випадків, передбачених цим Регламентом.

3.Рада не може вносити зміни та/або доповнення до своїх рішень ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Таким чином, за загальним правилом рішення міської ради ненормативного характеру не можуть бути змінені та/або доповнені радою після їх виконання.

4.Профільна постійна комісія міської ради попередньо розглядає доцільність внесення змін, доповнень до раніше прийнятих радою рішень.

5.Рішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення ради приймається у порядку, передбаченому для рішення, до якого вносяться відповідні зміни та/або доповнення.

6.Рішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення міської ради набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення, щодо якого вносяться зміни та/або доповнення.

Стаття 46. Скасування рішень міської ради

1.За мотивованим поданням міського  голови , секретаря міської ради, постійної комісії, інших суб’єктів, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціаторами і розробниками проекту рішення, Рада може скасувати раніше прийняте рішення.

2.Рада може скасовувати свої раніше прийняті рішення з будь-яких питань, що належать до її компетенції, крім випадків, передбачених цим  Регламентом.

3.Рада не може скасовувати свої рішення ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правові відносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення.

4.Профільна постійна комісія Ради попередньо розглядає доцільність скасування раніше прийнятих радою рішень.

5.Рішення про скасування раніше прийнятого рішення міської ради приймається у порядку, передбаченому для рішення, яке скасовується.

6.Рішення про скасування раніше прийнятого рішення міської ради набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення, що скасовується.

Стаття 47. Підготовка та оприлюднення рішень міської ради

 1. Виконавчі органи міської ради, які відповідають за підготовку проектів рішень міської ради, надають до відділу з організаційної,юридичної роботи, внутрішньополітичних питань та контролю виконкому Дружківської міської ради електронну версію прийнятих міською радою рішень невідкладно, але не пізніше 1 робочого дня з дня їх прийняття на пленарному засіданні міської ради.

2. Відділ з організаційної,юридичної роботи, внутрішньополітичних питань та контролю виконкому Дружківської міської ради забезпечує підготовку прийнятих міською радою рішень та надає їх на підпис міському голові.

3. Після підписання міським головою рішень міської ради відділ з організаційної, юридичної роботи, внутрішньополітичних питань та контролю виконавчого комітету Дружківської міської ради забезпечує оприлюднення прийнятих рішень міської ради шляхом їх розміщення на офіційному сайті Дружківської міської ради в мережі Інтернет невідкладно, але не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з дня підписання.

РОЗДІЛ V.ФОРМИ РОБОТИ ДЕПУТАТА

Глава 8.  Депутати міської ради

 Стаття 48. Депутат міської ради

1. Депутат міської ради набуває свої повноваження внаслідок обрання його до ради на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування за виборчими списками від міських організацій політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами міста Дружківка

2. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності міської ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, міською радою та її органами, виконує їх доручення.

3. У разі коли депутат, який обирався в багатомандатному виборчому окрузі, достроково припинив повноваження або його повноваження достроково припинені на підставах і в порядку, передбачених Конституцією України і законами України, за рішенням територіальної виборчої комісії обраним депутатом визнається наступний за черговістю кандидат у депутати у виборчому списку міської організації партії. Якщо черговість для отримання депутатського мандата вичерпана, депутатський мандат залишається вакантним до проведення чергових або позачергових виборів.

 Стаття 49. Виникнення і строк повноважень депутата міської ради

1. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про результати виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством.

Стаття 50. Права депутата міської ради в раді та її органах і порядок їх реалізації

1. Депутат міської ради користується правом вирішального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та її органів, до складу яких він входить. Депутат міської ради набуває право вирішального голосу з моменту початку перебігу повноважень депутата міської ради.

2. Кожен депутат міської ради в раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат міської ради, який не входить до складу відповідного органу ради, може брати участь в його роботі з правом дорадчого голосу.

3. Депутат міської ради має право:

1) обирати та бути обраним до органів міської ради;

2) офіційно представляти виборців у міській раді та її органах;

3) пропонувати питання для розгляду їх міською радою та її органами;

4) вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань міської ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

5) вносити на розгляд міської ради та її органів пропозиції з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю;

6) вносити на розгляд міської ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;

7) висловлюватися щодо персонального складу утворюваних міською радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються міською радою;

8) порушувати питання про недовіру міському голові, розпуск органів, утворених міською радою, та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування;

9) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

10) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні міської ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що віднесені до компетенції міської ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;

11) порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій;

12) виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

13) ознайомлюватися з текстами виступів у протоколах засідань ради та її органів до їх опублікування;

14) оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об'єднань, якщо вони мають суспільне значення;

15) об'єднуватися з іншими депутатами місцевої ради в депутатські групи, фракції, які діють відповідно до цього Регламенту.

4. Депутат міської ради може передати головуючому тексти свого невиголошеного виступу, пропозицій і зауважень з обговорюваного питання для включення до протоколу засідання ради або її органу, в якому він бере участь.

5. Порядок реалізації зазначених прав депутатів місцевих рад визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами України, які регулюють діяльність місцевих рад та їх органів, а також цим Регламентом.

 Стаття 51. Обов’язки депутата міської ради в раді та її органах

1. Депутат міської ради зобов'язаний:

1) додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Регламенту Дружківської міської ради та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності ради та її органів;

2) брати участь у роботі міської ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень;

3) виконувати доручення міської ради, її органів, міського голови, інформувати їх про виконання доручень.

 Стаття 52. Участь депутата в роботі сесії та постійної комісії міської ради

1. Депутат, крім секретаря міської ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій міської ради.

2. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесій міської ради, засідань постійної та інших комісій міської ради, а також у роботі робочих груп, до складу яких його обрано.

3. При неможливості бути присутнім на засіданні депутат міської ради повідомляє про це особу, що очолює відповідний орган перед засіданням міської ради  або не пізніше ніж через п’ять днів після засідання голову комісії з питань депутатської діяльності, законності та правопорядку інформацію про причину своєї відсутності , підтверджену документально (копія лікарняного, медичної довідки, тощо) .

4. Міська рада має право заслуховувати звіти депутата про виконання рішень міської ради, на пленарних засіданнях періодично інформує депутатів міської ради про хід виконання рішень, прийнятих радою, реалізацію пропозицій і зауважень, внесених депутатами, а також з інших важливих питань діяльності ради та її органів.

5. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії міської ради або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються міською радою чи за її дорученням постійними комісіями міської ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені міською радою, і про вжиті заходи повідомити депутатові та міській раді.

6. Депутат має право ознайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах міської ради, та робити виписки, копіювання цих документів.

 

Стаття 53. Право депутата на звернення із запитом

1. Депутат міської ради має право звернутися із запитом до посадових осіб міської ради та її органів, міського голови, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території міста Дружківка,  з питань, віднесених до відання міської ради в порядку, передбаченому чинним законодавством.

2. Депутатський запит може бути внесений депутатом або групою депутатів заздалегідь або на пленарному засіданні сесії міської ради в усній або письмовій формі. Депутатський запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання сесії міської ради, по ньому може проводитись обговорення та прийматися рішення. Головуючий на пленарному засіданні сесії міської ради або за його дорученням секретар міської ради направляє текст запиту відповідному органу або посадовій особі, до яких він звернений.

3. Орган або посадова особа, до яких направляється запит, повинні у встановлений міською радою строк надати на нього офіційну письмову відповідь міській раді та депутату міської ради.

4. Відповідь на депутатський запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні сесії міської ради. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менш однієї четвертої депутатів, присутніх на даному засіданні міської ради. Посадові особи, до яких направлено запит, або уповноважені ними особи мають право бути присутніми на цьому засіданні міської ради. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит міська рада приймає відповідне рішення.

 Стаття 54. Право депутата на депутатське звернення та депутатське запитання

1. Депутатське звернення – викладене у письмовій формі вимога депутата міської ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівникам правоохоронних та контролюючих органів, установ, закладів та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території м.Дружківка, здійснити певні дії, прийняти заходи або надати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

2. Депутатське запитання – засіб одержання депутатом міської ради інформації або роз’яснення по тій або іншій проблемі. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії міської ради або надана депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється та рішення по ньому не приймається.

3. Порядок розгляду депутатських звернень визначається законодавством.

Стаття 55. Помічники-консультанти депутата міської ради

1. Депутат міської ради може мати помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.

2. Депутат міської ради особисто здійснює персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата, організацію їх роботи та розподіл обов’язків між ними. Депутат міської ради в цьому випадку несе особисту відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

3. Умови діяльності та кількість помічників-консультантів депутата міської ради та інші питання їх діяльності визначаються Положенням про помічника-консультанта депутата міської ради, яке затверджується рішенням міської ради.

Глава 9. Депутатські групи та фракції

 Стаття 56. Депутатські групи та фракції

1. Для спільної роботи щодо здійснення депутатських повноважень депутати ради можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи. Депутати ради об'єднуються в депутатські групи за спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.

2. Депутатські фракції місцевих рад формуються на партійній основі депутатами місцевих рад .

3. Депутат міської ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції.

4. Порядок вступу до депутатської групи чи до фракції та виходу з неї визначається самою депутатською групою чи фракцією, але депутат, який бажає вступити до складу чи вийти зі складу депутатської групи чи фракції, повідомляє про це міського голову, що підлягає оголошенню на найближчому пленарному засіданні сесії міської ради.

5. Організація діяльності депутатських груп та фракцій визначається міською радою та покладається на міськог со голову та секретаря міської ради. Міська рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп та фракцій, координує їх роботу і може, за їх ініціативою, заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

6. Депутатські групи та фракції не мають права виступати від імені міської ради.

 Стаття 57. Порядок утворення депутатських груп та фракцій

1. Депутатська група чи фракція може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень міської ради даного скликання за рішенням зборів депутатів ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не меньше ніж з трьох  депутатів, а  фракція складається не менш як з п'яти депутатів міської ради.

2. Депутати ради, які входять до складу депутатської групи чи фракції, обирають особу, яка очолює депутатську групу чи фракцію.

3. Депутатська група чи фракція реєструються радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

4. Рішення про об’єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів міської ради головуючим на найближчому пленарному засіданні ради, після чого фракція вважається зареєстрованою. Рішення про об’єднання депутатів у фракцію повинно містити інформацію про її назву, персональний склад та партійну належність.

5. Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою  фракцією.

6. Депутатські групи та фракції можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень ради.

7. Діяльність депутатських груп та фракцій припиняється:

1)   у разі вибуття окремих депутатів ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж п’ять депутатів - для фракцій, три депутати – для групи;

2)   у разі прийняття депутатами ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи чи фракції;

3)   після закінчення строку, на який депутати ради об'єдналися в депутатську групу чи фракцію, або строку повноважень міської  ради.

 Стаття 58. Права депутатських груп та фракцій

1. Повноваження депутатських груп та фракцій є похідними від повноважень депутата міської ради, передбачених чинним законодавством.

2. Депутатські групи та фракції мають право:

1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує міська рада;

3) об'єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;

4) здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством України.

 Глава 10. Питання дисципліни та етики

 Стаття 59. Дисципліна та етика на сесіях міської ради

 1.На пленарному засіданні Ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій, використовувати у своїх виступах недостовірні або неперевірені відомості та допускати прояви некоректної поведінки. Головуючий на пленарному засіданні Ради після попередження промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або у разі некоректної поведінки має право припинити його виступ, а у разі нереагування на попередження головуючого — позбавити його права виступу на пленарному засіданні ради з даного питання. У разі повторного порушення дисципліни та етики промовець може бути позбавлений головуючим або за рішенням більшості від присутніх депутатів права виступу на поточному пленарному засіданні Ради.

2.Якщо промовець висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні Ради після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не включається до протоколу пленарного засідання ради.

3.Під час пленарного засідання ради депутати міської ради не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

4.Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради, головуючий попереджує його персонально і закликає до порядку. У разі грубого порушення дисципліни або перешкоди проведенню засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

5.Особи, присутні за запрошеннями на пленарних засіданнях міської ради, засіданнях постійних комісій чи тимчасових контрольних комісій, робочих груп, фракцій, мусять утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається, і не порушувати порядок.

РОЗДІЛ VI. ОРГАНИ МІСЬКОЇ РАДИ

Глава 11.  Міський голова

 Стаття 60. Міський голова як посадова особа

1. Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста Дружківка.

2. Міський голова обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п’ять років в порядку, визначеному чинним законодавством, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

3. Міський голова очолює виконавчий комітет міської ради, головує на засіданнях міської ради. Міський голова підписує рішення та протоколи міської ради та виконавчого комітету міської ради.

4. Міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

 Стаття 61. Повноваження міського голови

Міський голова має такі повноваження:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2) організує в межах, визначених чинним законодавством, роботу міської ради та її виконавчого комітету;

3) підписує рішення міської ради та її виконавчого комітету;

4) вносить на розгляд міської ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря міської ради;

5) вносить на розгляд міської ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету міської ради;

6) вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів ради, апарату міської ради та її виконавчого комітету;

7) здійснює керівництво апаратом міської ради та виконавчого комітету;

8) скликає сесії міської ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій міської ради і головує на пленарних засіданнях ради;

9) забезпечує підготовку на розгляд міської ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень міської ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені міською радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, міської ради, її виконавчого комітету;

13) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним міською радою;

14) представляє територіальну громаду міста Дружківка, міську раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади міста Дружківка, а також повноваження міської ради та її органів;

16) укладає від імені територіальної громади міста Дружківка, міської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження міської ради;

17) веде особистий прийом громадян;

18) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені чинним законодавством, цим Регламентом, якщо вони не віднесені до виключних повноважень міської ради або не віднесені міською радою до відання її виконавчих органів;

20) видає розпорядження у межах своїх повноважень.

 Стаття 62. Відповідальність міського голови

1. Міський голова при здійсненні наданих повноважень є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою міста Дружківка та міською радою, а з питань здійснення виконавчими органами міської ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

2. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою міста Дружківка на відкритій зустрічі з громадянами.

3. Міський голова зобов’язаний прозвітувати перед міською радою про роботу виконавчих органів міської ради на вимогу не менше половини депутатів у будь-який визначений ними термін, але не рідше одного разу на рік.

4. Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

5. Повноваження міського голови можуть бути достроково припинені на підставі та у спосіб, передбачені чинним законодавством.

Глава 12. Секретар міської ради

 Стаття 63. Секретар міської ради

1 Секретар міської ради обирається міською радою з числа її депутатів на строк повноважень міської ради за пропозицією міського голови та працює в міській раді на постійній основі.

Пропозиція щодо кандидатури секретаря міської ради може вноситися на розгляд міської ради не менш як половиною депутатів від загального складу міської ради у разі, якщо:

1) на день проведення першої сесії міської ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори міського голови;

2) міська рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря міської ради, запропоновану міським головою;

3) протягом тридцяти днів з дня відкриття  першої сесії міської ради міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря міської ради;

4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря міської ради у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень міський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря міської ради;

5) посада секретаря міської ради стає вакантною під час вакантності посади міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень.

У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу міської ради згідно з пунктом 2 цієї частини, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить міський голова.

2. Кандидат на посаду секретаря міської ради вважається обраним, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу міської ради шляхом таємного голосування.

 Стаття 64. Повноваження секретаря міської  ради

1. Секретар міської ради:

1) здійснює повноваження міського голови у разі дострокового припинення повноважень міського голови чи неможливості виконання ним своїх повноважень міського голови;

2) скликає сесії міської ради у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Регламентом; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії міської ради, питання, які передбачається внести на розгляд міської ради;

3) веде засідання міської ради та підписує її рішення у випадках, передбачених чинним законодавством;

4) організує підготовку сесій міської ради, питань, що вносяться на розгляд міської ради;

5) забезпечує своєчасне доведення рішень міської ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням; забезпечує офіційне оприлюднення  рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;

6) за дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій міської ради;

7) дає доручення постійним комісіям про спільний розгляд комісіями питань, які належать до відання кількох постійних комісій;

8) дає доручення постійним комісіям вивчати діяльність підзвітних і підконтрольних міській раді та виконавчому комітету, а також з питань, віднесених до відання міської ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

9) сприяє депутатам міської ради у здійсненні їх повноважень;

10) організує за дорученням міської ради відповідно до чинного законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

11) забезпечує зберігання офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади міста Дружківка, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

12) вирішує за дорученням міського голови або міської ради інші питання, пов’язані з діяльністю міської ради та її органів.

 Стаття 65. Дострокове припинення повноважень секретаря міської ради

1. Повноваження секретаря міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням міської ради у випадках, передбачених чинним законодавством, якщо за припинення його повноважень проголосували більшість депутатів від загального складу міської ради шляхом таємного голосування.

 Глава 13 . Постійні комісії

 Стаття 66. Створення постійних комісій міської ради

1. Постійні комісії міської ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень міської ради, її виконавчого органу.

2. Постійні комісії міської ради є підзвітними та відповідальними перед міською радою.

3. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються даним Регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджується міською радою.

 Стаття 67. Формування персонального складу постійних комісій міської ради

1. Персональний склад постійних комісій формується з числа депутатів. Депутат міської ради має входити до складу однієї постійної комісії. До складу постійних комісій не можуть бути обраними міський голова, секретар міської ради.

2. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

3. Постійні комісії обираються міською радою на строк її повноважень у складі голів та членів постійної комісії. Всі інші питання структури постійної комісії вирішуються відповідною комісією.

 

Стаття 68. Склад постійної комісії міської ради

1. Загальний склад постійної комісії міської ради складає не менше 5 осіб.

2. Правомочний склад постійної комісії – не менш половини від загального складу комісії.

3. Питання про обрання голів постійних комісій не потребує підготовки в постійних комісіях.

4. Список для обрання голів постійних комісій та її членів повинен містити назви всіх постійних комісій, прізвища, імена та по батькові відповідних кандидатів на посади.

5.Заступник голови постійної комісії та секретар постійної комісії обираються на першому засіданні постійної комісії  більшістю голосів з числа її членів.

 Стаття 69. Відкликання голови постійної комісії міської ради

1. Голова постійної комісії може бути в будь-який час за мотивованим рішенням міської ради відкликаний зі своєї посади.

Стаття 70. Порядок виведення члена постійної комісії зі складу комісії, заміщення члена постійної комісії

1. Член постійної комісії може бути виведений зі складу постійної комісії у таких випадках:

а) на підставі особистої заяви депутата за рішенням міської ради, прийнятим на сесії у випадку переходу до іншої комісії, із заміною, за можливістю, такого депутата партією (блоком) на іншого депутата цієї ж партії;

б) у випадках припинення повноважень депутата за визначеними чинним законодавством підставами з моменту припинення повноважень депутата – члена постійної комісії.

2. Після набуття повноважень депутатом, який визнаний територіальною виборчою комісією наступним за черговістю у виборчому списку відповідної міської організації партії, депутат за рішенням чергової сесії міської ради включається до складу постійної комісії замість депутата, повноваження якого були припинені.

Стаття 71. Порядок організації та форми роботи постійної комісії

1. Формами роботи постійних комісій міської ради є засідання. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу постійної комісії.

2. Постійна комісія міської ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів з метою вивчення питань, розробки проектів рішень міської ради.

3. Постійні комісії міської ради можуть спільно розглядати питання, які належать до відання кількох постійних комісій, за ініціативою самих постійних комісій, за дорученням міської ради, міського голови, секретаря міської ради.

4. Організація роботи постійної комісії міської ради покладається на голову комісії.

5. Голова постійної комісії міської ради має такі повноваження:

1) скликає і веде засідання постійної комісії;

2) дає доручення членам постійної комісії;

3) представляє постійну комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, громадянами;

4) організує роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісії.

 Стаття 72. Повноваження постійних комісій

1. Постійні комісії за дорученням міської ради або за власною ініціативою попередньо:

1) розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку;

2) розглядають проекти місцевого бюджету;

3) розглядають звіти про виконання програм і бюджету;

4) вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально - культурного будівництва, інші питання, в тому числі проекти рішень, які вносяться на розгляд міської ради;

5) розробляють проекти рішень міської ради та готують висновки з цих питань;

6) виступають на сесіях міської ради з доповідями і співдоповідями.

2. Постійні комісії міської ради попередньо:

1) розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою;

2) готують висновки з цих питань.

3. Постійні комісії за дорученням міської ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою:

1) вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних міській раді та виконавчому комітету органів, а також з питань, віднесених до відання міської ради,  підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб;

2) подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд міської ради або виконавчого комітету міської ради;

3) здійснюють контроль за виконанням рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради.

4. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

 Стаття 73. Висновки та рекомендації постійних комісій

1. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії міської ради готують висновки і рекомендації.

2. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу постійної комісії.

3. Протоколи засідань комісії підписуються головою та секретарем комісії, а у разі відсутності голови – заступником голови або секретарем комісії.

Протоколи спільних засідань постійних комісій підписуються секретарем міської ради, головами відповідних постійних комісій та секретарями цих комісій, а у разі відсутності голів комісій –  заступниками голів постійних комісій.

4. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи має бути повідомлено постійним комісіям у встановлений ними строк.

5. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій, а в разі їх відсутності –  заступниками голів постійних комісій.

Глава 14. Тимчасові контрольні комісіЇ міської ради

 Стаття 74. Створення тимчасових контрольних комісій міської ради

1. Тимчасові контрольні комісії міської ради є органами міської ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених міською радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування.

2. Пропозиції щодо кількісного та персонального складу тимчасової контрольної комісії міської ради подаються депутатськими фракціями, депутатськими групами та постійними комісіями.

У складі тимчасової контрольної комісії міської ради може бути представлено не менш як по одному депутату від кожної депутатської фракції.

Якщо депутатська фракція не запропонувала представників для роботи в тимчасовій контрольній комісії, то комісія створюється без участі представників цієї депутатської фракції.

3. Про утворення тимчасової контрольної комісії міська рада приймає рішення, в якому визначає:

1) назву тимчасової контрольної комісії;

2) завдання, мету і коло питань, для контролю з яких тимчасова контрольна комісія створюється;

3) кількісний і персональний склад тимчасової контрольної комісії, голову тимчасової контрольної комісії;

4) термін діяльності тимчасової контрольної комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання відповідної роботи);

5) термін звіту тимчасової контрольної комісії про виконану роботу, який не перевищує шести місяців з дня утворення тимчасової контрольної комісії;

6) заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи тимчасової контрольної комісії.

4. Рішення міської ради про створення тимчасової контрольної комісії міської ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу міської ради.

 Стаття 75. Голова, заступник голови, секретар тимчасової контрольної комісії міської ради

1. На посаду голови тимчасової контрольної комісії не може бути обраний голова постійної комісії.

2. Секретар тимчасової контрольної комісії обирається на першому засіданні тимчасової контрольної комісії з числа її членів.

3. Голова тимчасової контрольної комісії, заступник голови та секретар тимчасової контрольної комісії не можуть бути членами однієї депутатської фракції.

 Стаття 76. Порядок організації та форми роботи тимчасової контрольної комісії міської ради

1. Формами роботи тимчасової контрольної комісії міської ради є засідання.

2. Засідання тимчасової контрольної комісії, як правило, закриті.

3. Строк повноважень тимчасової контрольної комісії не може перевищувати одного року з дня її утворення.

4. Голови тимчасових контрольних комісій подають звіти і пропозиції міському голові, що розглядаються міською радою.

5. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

 

Стаття 77. Термін діяльності тимчасової контрольної комісії міської ради

1. Тимчасова контрольна комісія утворюється на визначений міською радою термін. У визначений термін, але не пізніш як через шість місяців з дня її утворення, тимчасова контрольна комісія подає до міської ради звіт про виконану роботу та підготовлені членами такої комісії пропозиції на розгляд міської ради.

2. Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії у відповідних постійних комісіях міської ради та на пленарному засіданні міської ради міська рада приймає рішення щодо завершення роботи такої комісії або доручає їй продовжувати роботу і визначає для цього термін її діяльності.

 Стаття 78. Припинення повноважень тимчасової контрольної комісії міської ради

1. Повноваження тимчасової контрольної комісії вважається припиненими в разі:

1) прийняття міською радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії;

2) припинення повноважень міської ради.

Стаття 79. Робочі групи міської ради

1. З метою вивчення окремих питань та розробки і підготовки проектів рішень міської ради можуть створюватися робочі групи у складі депутатів міської ради в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Глава 15. Виконавчий комітет міської ради

 Стаття 80. Виконавчий комітет міської ради

1. Виконавчий комітет міської ради є виконавчим органом міської ради, який утворюється міською радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень міської ради, міського голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

2. Кількісний склад виконавчого комітету визначається міською радою. Персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджується міською радою за пропозицією міського голови.

3. Виконавчий комітет міської ради утворюється у складі міського голови, секретаря міської ради, заступника (заступників) міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, старост (старости), інших осіб.

4. Очолює виконавчий комітет міської ради міський голова.

5. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету міської ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені чинним законодавством.

6. Виконавчий комітет міської ради є підзвітним і підконтрольним міській раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

7. До складу виконавчого комітету міської ради не можуть входити депутати міської ради, крім секретаря міської ради.

8. Структура виконавчих органів міської ради, Положення виконавчих органів Дружківської міської ради затверджуються міською радою.

Глава 16. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальною громадою міста Дружківка

Стаття 81. Відповідальність органів та посадових осіб

1. Територіальна громада у будь-який час може достроково припинити повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування, якщо вони порушують Конституцію або закони України, обмежують права та свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих їм законом повноважень.

2. Порядок та випадки дострокового припинення повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування територіальною громадою визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Глава 17. Акредитація журналістів

 Стаття 82. Акредитація журналістів, працівників засобів масової інформації

1. Акредитація представників засобів масової інформації та незалежних журналістів і технічних працівників (далі – Акредитовані особи) при міській раді  здійснюється відділом з організаційної, юридичної роботи, внцутрішньополітичних питань та контролю виконавчого комітету Дружківської міської ради.  Мета – створення сприятливих умов для здійснення професійної діяльності акредитованих осіб, забезпечення права кожного на інформацію, всебічного й об'єктивного висвітлення діяльності міського голови, його заступників, секретаря міської ради .

2. Акредитація здійснюється на підставі Конституції України, Законів України «Про інформацію», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства»  та цього Регламенту.

     Усі дії,  пов'язані  з  акредитацією,  мають  ґрунтуватися на принципах   відкритості,   рівності,   справедливості   з    метою забезпечення  права  громадськості  на  одержання інформації через засоби масової інформації.  Відсутність акредитації не  може  бути
підставою  для  відмови  в  допуску журналіста,  працівника засобу масової  інформації  на  відкриті  заходи,  що  проводить  міська рада.
2. Акредитація    журналіста,   працівника   засобу   масової  інформації здійснюється безоплатно  на  підставі  його  заяви  або подання засобу масової інформації.
     У заяві,  поданій  журналістом,  працівником  засобу  масової  інформації,  зазначаються його  прізвище,  ім'я  та  по  батькові,  адреса,   номер  засобу  зв'язку,  адреса  електронної  пошти  (за наявності).  До заяви додаються копії документів,  що  посвідчують  особу та засвідчують її професійну належність.
     У поданні  засобу  масової інформації зазначаються його повне найменування,  дата і номер реєстрації, адреса, адреса електронної пошти (за наявності),  номер засобу зв'язку,  прізвище, ім'я та по батькові журналіста,  працівника засобу масової  інформації,  щодо якого вноситься подання. До подання додаються копії документів, що  посвідчують особу.
     В акредитації може бути відмовлено  в  разі  неподання  усіх документів,  передбачених  цією частиною.

     Міська рада може  встановлювати  спрощений порядок акредитації. У разі прийняття такий Порядок підлягає оприлюдненню.

      6. Журналіст,    працівник    засобу    масової    інформації  зобов'язаний    дотримуватися   встановлених   міською радою та її органами  правил   внутрішнього   трудового   розпорядку,   не перешкоджати діяльності службових та посадових осіб.

     7.  Відділ з організаційної, юридичної роботи, внцутрішньополітичних питань та контролю виконавчого комітету Дружківської міської ради.приймає  рішення   про
припинення акредитації журналіста,    працівника    засобу    масової    інформації  у разі:

-  подання  ним  відповідної  заяви;
- неодноразового грубого  порушення ним обов'язків,  визначених цією статтею;

- звернення засобу  масової  інформації,  за   поданням   якого здійснена акредитація.

     8. Письмове повідомлення про припинення акредитації видається або надсилається засобу масової інформації або  журналістові,  працівникові  засобу масової  інформації  протягом  п'яти  робочих днів з дня прийняття  відповідного рішення.
  Розділ VIІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 Глава 18. Порядок прийняття Регламенту, внесення до нього змін

 Стаття 83. Порядок прийняття Регламенту, внесення змін і доповнень до Регламенту

1. У випадку прийняття законодавчих актів, в результаті яких може виникнути неузгодженість окремих положень цього Регламенту з діючим законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені вiдповiднi зміни та доповнення до Регламенту. До прийняття piшення сесії про внесення змін та доповнень в Регламент діють положення чинного законодавства України з питань місцевого самоврядування.

2. Iншi зміни та доповнення до Регламенту приймаються до розгляду міською радою з iнiцiативи міського голови, постійних комiсiй, а також на вимoгу більшості від  загальної кiлькостi обраних депутатiв.

3. Регламент міської ради, зміни і доповнення до нього затверджуються рішенням, прийнятим більшістю депутатів від загального складу ради.

4. Пропозиції про внесення змін і доповнень до Регламенту міської ради підлягають обов'язковому розгляду профільною постійною комісією чи спеціально створеною міською радою робочою групою.

Секретар міської ради                                                                                                                         І.О.Бучук